Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket

Platnost od 29.6 .2016 do 5.7 .2016


Supermarket - strana 4
     

Supermarket - strana 4

A ROZPA LTE TO! Máme Má áme me širro ok k ý vý v ýběr bě b ěr ma masa asa sa na ggrrill. Vepřová krkovice bez kosti – vcelku • ch chla laze zeená ná • 1 kg ná 89 9139,9020 3990 49,90) Lang Lang La ngol olt kklloobbáássa • masn asssnný polo polo ollo lottov ovaarr ov • 4400 00 g • 1 kg 00 kg = 999,8 99,8 9, ,,8 ,80 80 Kč • ppáli állivos ááli vost: ost:t: -20 % SLEVA 35% 10990 154,902 Kuře Ku řecí cí ste te • chhla hlla lazen zeenný • 1 kgg ze -29 % 12990 149,002 -12 % HHoovvěězí zí pře ředn řed dní be bez kost ko sstti – kl kližžka ka • cchla hlazen hl hla zen ze eenná • 1 kgg • do vypr pprrodá ooddáánníí zzá zás áássoobb 79 90 99,90) Panggaass fileetty Pa • 800 00 g • 100 00 g = 99, 9,99 ,99 ,99 99 Kč Kč • uuved veddeen ve ved enáá gr gramá am mááž je m hm hm hmo mootno ttnno nost st bez bbeez ez ggl glazu laz azury aazu zzuuryy -20 % 690 8,90( SSllloov oven ennssskkkýý to točený čený če ný ssaalláám • ccena ena za ena za 1000 g • v naabíd bbííd ídce ce tak ttaak aké Sllove Sl Slo ven eennsský ensk ký točen ký točen to ččeen ený ný salá lám lá 5000 500 00 g zzaa 39 399,9900 Kč 39, Kč -22 % 7 909,90( Javvoooři Ja řick ři cké pá párrkkkyy • cena ceena enna zzaa 11000 g -20 % MRAŽENÉ RYBA TýDNE • chlazený • vakuově balený • cena za 100 g SM 26 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE09.indd 4 3890 46,90) -17 % Ilustrační foto Losos filet s kůží Lossoss jee zdr Lo droje d oj m dobř dobř obřee str t av avi v tel telných te nýc ýc ch b bílk ílkovi ílk kovi ovin, ov n, n, nen enaasy syyce cen ných m maaastn sstn tných ých ky kysel s in se sel omeggaa 3, om ome 3 vit viitami am ami m nů ů sku sk pin pinyy B a D a dálee m B a miine ner erál álů lů jaako ko sel se en en a draaas aslík lík ík. Loso Loso soos nemá em má zzvvvláš láš ášť výraz výr aazzzn nou u chu h ť, pro roto to se to se k něm ěmu mu u př kuchy při h ňsk ň kkéé úpra úpra rravěě hod hod o í cchu huťťooov h ověě výra r zné néé in ingre ngre g die dieenc ncee. Přřřii tepel tepel te p né pe né úpr úp prav av vy avě vyhrá hrá ráva vaj ajjí peč p eečení ní, gril r ova ri ovaní n či či sma sm maažen žeeníí..   23.06.16 16:04