Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 29.6 .2016 do 5.7 .2016


Hypermarket - strana 16
     

Hypermarket - strana 16

Calvo tuňák 67 • 3× × 80 g, 240 g • 11000 g = 400,442 Kčč • vybr vyybr b aanné dr druh uuhhy Cirio rajčata drcená, loupaná 9114,9020 • 500 g • 100 g = 2,98 Kč 1490 25,90) -42 % SLEVA 40% 1390 18,901 -26 % Rossické těstoviny • 500 g • 100 g = 2,78 Kč • vyybrané druhy Ahmad čaj 11990 • 200 g • 100 g = 59,95 Kč • vybrané druhy 1390 159,002 1790 18,901 -24 % 22,90) -26 % -21 % Vitana kooření Vitana polévky • 20–35 g • 100 g od 39,72 Kč • vybrané ddruhy 84 90 119,902 -29 % Tchibo Exclusive • mletá káva • 500 g • 100 g = 27,98 Kč 139 90 199,002 -29 % Tassimo • kávové kapsle • 118,4–268 g • 100 g od 44,74 Kč • vybrané druhy • 50–127 g • 100 g od 14,10 Kč • vybrané druhyy 11990 149,902 -20 % 3690 45,90) -19 % Jacobs Krönung Nescafé 3v1 • mletá kávaa • 250 g • 100 g = 33,96 Kč • vybr yb ané drruhy yb • instantnní káva • 160–1800 g • 100 g odd 20,50 Kč • vybrané d hy dru Gar Gar aranc an a n e se vzta nc zztta ahu huj h u ujje na potr uje pootr ta avi vviiny, n ko kosmeettik ikku u,, d dro roge g rii, ger iii,i, h ii, hyygie ygie ien ie nu u a hygi hygi ygien en eni enické n cké ké p pa apír pírové ov prod produ pr od d kty kty, péč ééči č o zub zu y a kr krmiv mivvoo p miv pro ro zví ro zví zv vířat řa a a. a. Z ga arra ara r nce n e na nc na potra ra avin vin ny jso sou oou vy vylo loou uččen en nyy alko alko kkooh hol ho ollick ckké ná náp ápo á p je, po e, tta e, abák bá ové bá o é výrob ov výýrob roo kyy a gas robky astro ast troo pro prroovoz vo y (res resta re tau a rac accee/k /kav avárny rnyy). ). • gara arrra anc ncee se n se upl up plla p attň atň ňu uje jee na a in infoo ko kou kou outk tkku u ne neb boo in info inf nf nfo pokladn okkl okl kladn adn ně • jee třřeb eeba ba b a mí mít orig riginá giná n ln lní ní úččten n enku ku • je n nutn utnéé vvrát ut utn rátit rá rát átit a ale lessp spooň 85 % p pů ůvod odníh ho množ množ ožstv ství st tvví zb boožží bož v orrig iig giiná gin in náln ná lní ním ní m bal ale a leníí a s etik le eettike ike ketou ket ttoou ou • v p příp íp padě ad a dě za dě z kou koupen pen pení en ní větš ětšího tšíího ho mn množs ožství tví víí zboží zb boží mů ůžet že e upla latn tni nit gara aranc ar nci ci ma ci max. x. n na a 3 ks • uplat up plat la aň at ňuj ňu ujetee-lilili gar ga g aran anc anc nci n in na a mult u ipa ipa ack cck, kk,, mů může že být býýt na bý načat ačat ča attýý/o ý//otev tevřen te ř ý pouz řen o e 1 ks zzb boží (a (a z něj spotř sp potř otřebo ebován ebo v o max. ván max. 15 % p pů pův ůvvoodn od dn d níh íího h ho množs množství mn žství ví)) • p přři akci k 1 + 1, kc 1, 2 + 1 apo ap pod. d. jjee tře třřeeba třeba a vrá vrrá rátit átit it vš všech ecchnyy pro produk du ty, dukty, duk t sp ty spotř potř otřebo řebo ebován vá ván ánoo m může ůže žžee bý býtt pouz pouze ouz u e1 15 5 % z 1 ks; ks; s; částka čás ástka tkk vá vám m bu ude ud dee vyypla d placcen pl ceen ce na pod odl d e účte čteenky nkk • v rá ámci 1 nák ákkupu upu up p lz lze gara aranc a nci n ci up uplat attnitt ma max. x na 3 druh x. druh ru u y zako zak ako kkoupe upenéh ného zbož néh zbož božíí • ga g ran a ci můž můžete eete te up u lat la a nit nitt d doo 3  3 dnů dnů nů ů od d za zako zakou koupe kou pení výro pení pen ýrrobku bku (ttzn. (tz n den n. deen nákup ná ákup pu + 2 n nás ássle sle led edujíjííccí) ed í) í), nejp nejp ejpozd j ozd ději ěj vš ěj však ša akk v posl osslledn ed edn dní den dn en spo potře potře třeby ebyy / min mi . trva rvanli anl nlil vos ossti gar g ranc ancíí kryt yttého éh zboží zb boží oží • u u p  p potr ottravi av n av avi pod po odléh l ají léh lé ajjjííccíc cííích rrych ych chlléé zká chlé zkáze k ze ze ((be (b beez d bez data ata ta sp spotř otřeby otř třeby eb / mi eb min n.. trv trvvanl nllivosti ivo iv vost vo sti t na na eettik ike k tě) ke ketě) těě lzze g gara ara a anci ncci ci up u llat attnit nit max. ma ax. x. 1 deen n od od je od  jej eejjich ch h za akou koupen ko pení • ga pe garan an nccii u atň upl up attň ňujte uj e na prod ujt uj prod odejn od dej eejn jn ně, ě, kde d js jste te zbo booží b ží zak za akoup o piliililili, jjiná iná p iná prrodejna od ode dejna na a mů může žžee garanc ga gar aranci anc ncci vyří vyří yřídit řídit d t, pou ouz u e pook oku kud má výro ýr bekk vv  nab ab bídc íd íd dce • ga ga aran ran rance an nccee vám á mů mů ůžže být býýtt odm od dm dmítn míítn ítttn nuta ta v pří přřípad a ě zřejméh adě ř jméh ře řej m o či opak mé akova kova ovv ného néh ého zneu neužit itíí • čá částk ástk sttka vám á bud bude navr bu avvráce a ácc na a vždy vžd žd dy v ho hotov otov ovosti ov osti v K ost Kčč be bez ez ohle hle ledu u na na to, to to jak akým ým zp způso způ sob sob bem m byl byyll výýrob ob bek zap zap za a laccen • g • gara ara ance je j pl p atn at á do odvo odvolán dv lán dvo ání,í, pod podrob rrobná bná ná p pra avid vidla vi la an na a www www.al .a .alber a be bertt.c ber .cczz a v pro p dej deeejnác ách Albe á beert b ertt HM 26 190x297 11-16 ZAKLAD VERZE07.indd 16 22.06.16 18:02