Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 29.6 .2016 do 5.7 .2016


Hypermarket - strana 22
     

Hypermarket - strana 22

Bazzéén Ta Ba Tamp Tamp mpa pa BBaazé zén én děěts tský tský ký 19992299,00, Kč • 3,66 666 × 0,9 , 1m • beezz fil filtra ttrraccee • nafu naf afu fukov fu k acíí kov • 70 × 24 24 ccm m •m měkč ěěkč ěk kkčené ené né dn dnoo -13 % -20 % Sllun Sl uneč un neč eční čníí brrýýlee Soláárn So r í oh ohřev řev ře 199 Kč 399,00* •m mobi obb lní oobi n ko k le lekktor orr • ppros rostor ros sto torov torově tor ovvěě ne ově nennár nenár náá očn očč ý • pro ro vvš vše š chn ch y typ ypy p baa énů bbaz é ů s fil én filtr tra rraaccíí oodd prů pr toku toku 2 m³ tok m³/hh 119 90 149,902 19992399,00, Kč • různ znéé drruhhy za 99,9 zn 99,9 9 90 Kč, č 199 199 Kč, Kč, Kč 209 0 Kčč, 279 279 7 Kč Kč, č 34 3 9 Kč Kč • v nnaabíd bí cee tak t é děts ta ětskkéé brý ět br lee za 99, za 999 90 99,90 99,9 90 Kč Kč 9990 super cena -16 % -50 % DDěěttsskkýý žup upann • 10000% % ba bavl avl vlnna • frroté oté • vel e 10044/1 el. /110– 100––140/14 1440 140 40/14 /11 6 BBazé Ba zéno zé zéno nová ová vá che hemi emi m e AAqqua mie uama uam am maar • chlo chlo hlorr Shoc hock 0,9 kgg • Sta hock tar aart 0,99 kgg • Stud Stu tud udna Min M era er l • 1 ks ks 299 Kč 359,00* -16 % P sskkoovvá filtltra Pí race ccee Proosttar 4 • proo vššech chn hny hn ny typy ypy nnaadze dzemní m ch mní c baazénů baz azzénů éénnů nů ddoo obbje jem eem mu 20 mu 20 m³ m³ • výko ýkkoonn 4 m³ ýk m³/h ³/h /h • 6ce ces e tn tnnýý vveenti ntt l 32993999,00, 265 Kč 379,00* -30 % Kč -17 % Bazé Ba zéno zé éno nový vý vyyssav vý avaačč CCllea leaan VVaac 199Kč • jedn eddnoodu d cché hé vyyssáv ávvání áánní neč ečist eč ečist stot st ot ze ze dna dnnaa 249,00* -20 % Křem Kř menný enný en n pííssek ek • pro r baz bbaaazéno énnovéé filtra filtra tracee • 25 kkgg 9990 129,902 -23 % NNaafu afu f kova kova ko vací cí lleeháátk tko ko • 1833 ccm m • 1 kss • růz ůzn zzné baarv rvy rv HM 26 190x297 17-24 ZAKLAD VERZE06.indd 22 69 90 89,90) -22 % Brrýl ýe plav pl aveecckkéé 5990 79,90) -25 % Plav PPl lav avaaccí vveesttaa,, děttsskkáá 22.06.16 18:04