Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 29.6 .2016 do 5.7 .2016


Hypermarket - strana 7
     

Hypermarket - strana 7

18 114 90 22,90) Kuře Ku řecí eccíí ját átra ra •m mra ražen ra enáá • 50 5 0  0 g • 1 kg 0 g 1 kg = 37 1 k 37,,80 80 Kčč 80 90129,902 -17 % -11 % HHoověězí zí drš ršťk ť y • ch chl hlaazeené hl né • 1 • 11 kg kg Maakr M akr krel ela uzen uz ená • ceena enna na za 10 za 100 000 g • obbsl bssslluh uhho hovan ovaný van anný úseek úse ús MRAŽENÉ RETR RE RO KKrrál á ov ovsk vsskká sllan aninna • cena cena enaa zaa 10000 g  gg • beezz lep lepku pku ku sój sójiji a gl gluta uta ut uta taman tama man a u soo né ssod néh ééhho E621 E62 6621 211 1490 17,901 -16 % 1190 14,901 -20 % 97 % vep 97 přo ov vé éh ho o boku bo u Kladenská pečeně • ce cena na za 100 100 g 10 RREETR TRO Vepř Vepř Ve přov ová ššuunnkka • cena eenna na za za 10 1000 gg • nnej ejjvyšší vvyyš vyš yšššíí jak jaak akost akost ost os st • bez ez lep leeppkku, kuu só sójiji a g a gglu lut uuttaama manu ma nu sod sso ooddné néh ééhho E621 E621 6622211 1890 13 919,9010 SLEVA 30% 24,90) -24 % 93 % 93 vep ve př řov ové kýty ký ty 10 90 13,901 -21 % Duššeená Du ná šun unka ka kuullaatttáá • ce cenna zza 1 a 100 a 1 00 g • sstan t dar ta tan daardní da dníí ja jako kos oost 9 90 12,901 -23 % Toassto To tová vá ciihhla la • cen ena na zzaa 10000 g  gg 1690 19,901 PPooliiča čan • cen ena n za z 100 11000 g 0 g -15 % Vychutnejte si pocttiivou u kvalitu Novvá Retr etro o ř ada a Al Alber bertt bezz kom ber kompro promi miisu – bbez  e lep ez lepku eppku ku, u, só u sóji j a glut ji glut lutama utama amanu sod am sodnéh dného néh ho ((E62 E 21). E621) E62 1)) 1000% ggara 10 aara rance ra ance nce kkvval nc alil ty ty – zár ááru ruka ka vvrá vráccen ceení peně peně eněz. z. Akc Akkcce trvá trvá váá do do oddvvo vol olání á í. Podr án oddrobná odrobn obn bná pra r vidl rav idd a na na www. w .alb ww alllber alb ert r .cz cz a v prod cz roooddeej ejn jnác ách ch AAlllber ber be errtt.. Gar Gaaranc anncce se vvzta zzta ta tahhuj ujje na na potrav pot ravviiny rav ny, kosm osm smeti ett ku, eti kkuu, droge drrog oge g rrii ge rii , hygi hygi g enu ennuu a hyg h ien hy eenické ick cckké paapí appírov rov ovéé prod proddukt ukty, tyy,, pé péč ééči o zu zuby byy a kkrmi rmi rm mivo vo pro p zvvířa pr ířřaata ta za zak aakkoup koup oupené upen ené nnéé v pro roodej ejjně ně Alb lbert. ert rtt. Z ggaaran raannce ce nnaa pot poootrav raav aviny iny ny ny jsoou vylo jso ylloouče yl uččeny ny alk alllkkoho ohhoolic oho liické lic kéé náp ápoje ooje, ttabá abb kov aabá ovéé výro ov ýýrrroobkyy a gas ggaaastro stro troo pr provo ovozyy (re reesta taaura ur cce/ ceee//kav kavvárn r yy). y))).. AH AHOLD HOLD OLLDD CCzzech OL cchh RReepub ppuuublilic ic, a. s..,, si si vyh vyyhrraz azzuje zuje ujee pr právo vo zzm vo měěny ny ppoodmí m nek mí neek ek a cee či její akc ejího ho uuk uko konč nče čení če ní bbez ezz náhra náhhra ná hrrady dy a ttoo fo dy, for oormo ormou mou o oz oznám náá ení níí nnaa ww www.a www.a w albe w.albe bert rt. t..cz cz a na cz na pro rrod odeejn ejjnác áách cchh. HM 26 190x297 01-10 ZAKLAD VERZE07.indd 7 22.06.16 18:23