Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket Albert

Platnost od 6.7 .2016 do 12.7 .2016


Supermarket Albert - strana 2
     

Supermarket Albert - strana 2

6 9010,901 A ROZPA LTE TO! Kuře Ku Kuře řeccíí stteehe hennnní řřííze íze zek FFllam ameenng ngo go • chhl hla lazzen la zeen ený • 1 kkgg • maas asn ssnný pol oolo llooto tovvar tov ar Maarriinova M nova no vaná ná vep epřo řová řová vá kkrrko kovi viccee beezz kos vice osti stiti – GGuurm urm rmán án 109 90 149,902 •m masn aassn asn sný pol oolo lotov lo toovvar to ar • 1 kg kg • pál álliivo áli vos vos ost -26 % -36 % 11990 149,902 -20 % Špeekkáč Šp áčkkyy • ceen ena nnaa za za 110000 g  gg • kkl klilliipso pso ps sovva van aanné • v nabíd nabí na bííddce bíd dccee ttak taak aké ké RREEETTRROO FFar RET Faaarrmář máář m ářské skkéé šp sk špeká ekkááččky ek čkky ky s poodí odddííle llem em ma em masa sa 9955 %, 10000 g za 144,9 4,,,990 Kč Kč a Šppek peeekkááč áčk ččkky ruučn uččn čně váz váza áázzzaanné, nééé,, 11000 g za za 99,,9900 KKčč Krůůttítí pprrssnní řříízzeek Kr Kuřecí stehna 59 • chla chhla lazzeená ná • 1 kg kg 169 Kč • chhla hlla lazen eený • 1 kg kg • půvo ůůvvo vod Maďa aaďďa ďarsk rrssskko 979,90)0 199,002 -15 % SLEVA 25% Výro Vý robbeek ek z  z m  mleetttéééhho hhoově vězzíííhhhoo maassa 5490 • chla chla hla hl lazzen lazen zeeenné • 360 g • 1 kg kg = 11552 52,,55500 Kč Kč 69,90) -21 % Kuřřeeccíí kří Ku řídl dla • chhl hla llazen zená ze eenná • 1 kg ená kg 6290 2190 72,90) -13 % 29,90) -26 % KKrrrůt ůtí jjáátr ůt tra • mra raž raž ažená eenná ná • 50 5500 00 g • 1 kg kg = 43 443, 33,80 80 KKčč MRAŽENÉ LLoossoos filleet • 25500 g • 100 100 00 g = 6633,6 3,60 KKčč Vepř Vepř Ve přov přo ová ppe ová peče ečeně čeeně ně nnaa kám ámen en • chla hlaazen zeenná • 1 kg k 159 Kč 213,00* -25 % 149 Kč -14 % Krev Kr evet ety ce celé léé loup loup lo uppan aanné • 18877 g • 100 100 00 g = 337,3 7,,338 Kč 7,3 • uvved edená enná grr máážž gra jee hmo hmootnoost hm st bbez e gl g aazu zuryy 6990 126,902 -44 % 175,002 MRAŽENÉ MRAŽENÉ 100 0 % gara arr nce kv k ali a ity ty – zzááru áruka rukkaa vrá ráácen c í pen ce eeně něz. z. Akcce trvá trrváá ddoo od odvo volání vol ání.í. Podr án d ob dr drobn obnná prav obn pravidl rrav a idl av idla na na www ww.alb ww. w alb albbert rt.cz ..cz c a v prode cz r dejn rod ejnnáchh Al Albe Alber beert.t. Gar ber Garan Ga aanc n e se vzttahu hhuuje na na pot potrav raviny raviny nyy, kosmeti ossm osm met etiku, eeti tiku kku, u droge drooge dr ggeerii ri , hhygi rii ygieenuu a hyg ygi ygienu hyygien giien ieenick enick ick ické cké ppaaapí cké ppíírové roovvé pro rov pro rod rrodukt oduk uukt ktyy,, péč péčii o zuuby a krmi pé r vo vo ppro ro zzvvířa ířatta ta zzak akkoup upené penéé v pro prodej oddej e ně Alb Albert l ert lb errt.. Z garaance ce na pootra ravin vi y jjsou s u vy sou v lou loučen čen e y alko k hol kohol oolick ckké nápo ápoje, jee, ta je, tabákové bákové bák vé vý výrobky výrob rob obky a gast astro ro pro ro p ovoz pr voz vozy ozy (res (re res estaurac tau a rac race/k ace/k e/kavá kaváárnyy).) AHO HOLD LD Cze Czech c Rep ch R ubl u iic, c a. a s. s.,, si vyh si vy raz aazuje uj pr právo áv zm ávo měěny ny podmí podmí po dm mínek neeekk aakkce ce či či jjej ejího hoo uukkonč koonč onnčení enní beez náhr náhr á ady áh ddyy, a too fo f rmoou ozná oznám zná náámen menní na w me mení www. ww. w.alb aalbbert e .cz a na n prodej ppro ro r dej e nác á h. h. SM 27 170x280 01-06 ZAKLAD VERZE07.indd 2 30.06.16 15:28