Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket Albert

Platnost od 6.7 .2016 do 12.7 .2016


Supermarket Albert - strana 5
     

Supermarket Albert - strana 5

Plet Pl let etenneecc 11 9014,901 • 95 g • 100 1000 g = 112,5 10 22,5 ,553 Kč ,53 • s ppeeka kan kan anový nový oovvvýým mii oře oře oř řecchy chhy hy • pouz ouuzze pro ouze ro ppr pro rroodej dejny de eejny ny s vlas laasstn la tní tní ní ddooopék péék ppék ékáárn árrnnou noouu -20 % RRuust ussttik ikál ikál ální ní šnneek • 80 g • 10000 g = 12,38 12,38 12 ,338 38 Kč Kč • s oollliva iivva iva vam mii • poouz ouuuzze pro prroo ppro prro rode ddej ejny ej ny s vlaasstní tnnníí ddooppék péék ékáárn árrrnnou ou 9 9012,901 -23 % CCroi Cr rooiissssan ant se se šun unko kou a ssýýrem rem re Linec Li neck ne cké ro rohl hlíč hlíč íčky ky • 220 20 g • 10 100 00 g = 7,6 7,669 Kč • bbaalen 7, leeené • polo olo ol lomáč mááč m ááčené čen eené nnéé, s m maarme rm meellád m áddoouu ádou • v nnaabíd bíddce cee tak taakké Line innneeck cké kkéé roh ro oohhlíč líííččky ky 17 1170 7700 g za za 16, 166,9900 Kč 16 Kč (19 ((1 1199,,90 ,990 90 KKčč) 1690 21,901 19 90 26,90) • baal ale lené né • různ ůznné druh rruuh uhy • 3380 80 g 80 • 1100 0000 g = 6, 6,5566 Kč Kč -20 % Chlé Chlé Ch léb éb ssee šppaald ldou ou • 40055 g • 11000 g = 44,9 ,,992 KKčč • pouz ouze ou u e pro uz ro pr ppro rroodej dej de ejny ny s vllas asttní as tnní ní do dopék ppééékkárn áárrnnoouu -26 % -22 % Českké bu Če buuch chty ch hty ty 11 9014,901 • 93 g • 100 00 g = 1122,,80 80 KKčč 80 • pouz oouuz uze pro ro pro pprrroodej dej dejny de ejny ny s vvllas laasstn la tnníí ddooppék tní pééékkáárn árrrn rnou ou ou 2 93,50(0 SLEVA 17% 24 90 super cena Rohlík staročeský • 70 70 g • 10000 g = 4,,115 Kč Kč • po pouz uze pprro pprrod uze odej ejny ny s vl vlaasstn stn tní ddoopé opé pékká kárn árrnnnou ou ou 21 184 90 29,90) Kč -26 % -48 % Zlaté sušše šenk nky nky Sooma mat ta mat tabl blet ety t do myččky • 1146– 46– 46 6–220 22200 g • 1000 g od 9,9 ,96 996 Kč • vyb ybrané ybr yb b ann dr druh uhy hhy Akkce platí od 6.. 7. do 19. 7.. 20 200116. 201 6. 359,00* • 522 ks • vybr y ané a é dr d uuhy hy hy Ak e pplat Akc latí od lat latí od 6. 7. do 19. 9. 7. 201 016. 4490 10990 62,90) 169,002 -28 % -34 % BeeBe B Dob obré r rán ré áno F rnnet Fe e Sto tock ck • 4000 g • 1100 0000 g = 11 11,23 2 Kčč • vybr ybr yyb bbraané annnéé druh uhy hhyy • 38% 8 • 00,5 l • 1 l = 219,8 9,880 9,8 80 Kč • v nabíd b ce ta tak aké Fernett Sto ak S ck Cit Citru rus 27% %, Z-Ze Zet 277%, Zetko Ze % Hruuškaa 30 30 30%, SS m máto átouu 30% % 0,5 l za 1099,90 Kčč Akcee platí odd 29. Ak 2 6.. do 12 12. 22.. 7. 7. 220016 16. 6 Akc AAk kkcce pplat latí od 29. lat la 9. 6 doo 12. 7. 20 2201 0 66.. PEČIVO SM 27 170x280 01-06 ZAKLAD VERZE07.indd 5 30.06.16 15:30