Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket Albert

Platnost od 6.7 .2016 do 12.7 .2016


Hypermarket Albert - strana 2
     

Hypermarket Albert - strana 2

Kuřecí prsa s kkostí 89 • cchhlaaze zená ná • 1 kg 69 90 89,90) Krůůttí spod Kr spod sp oddní nníí stehn tehhnno te no 9139,0020 • chla hlaazen zeené ze •• 11 kkgg • pův ůůvo vvood Maaďars Ma Maď rsko rs rsko ko -22 % SLEVA 35% 10990 KKuuře řeccíí steehhennnníí steh st řřííze zek 154,902 • chhla laazen azen zeenný ze ••  11 kkgg • 1 49 90 61,901 VVýýro robe obe bek z m mlletéh eettééhho maassaa – mix m ix • 44880 80 g 80  • 1 kkgg = 104 11004 04 Kč Kč -19 % 139 90185,002 -29 % VVeeppřřřov ové ov meeddaaililoonnky m ky • chla hhllazen zeené ••  1 kg kg -24 % 7990 KKuuře řecí cí gril ril ri mix GGuurm mán án • cchla hla hhl llaazen zeenný zený •• 11 kgg • maasn assn sný pool ppol ooloto loto ot var ot vaar ar 94,90) -15 % 8490 99,90) GGrrililoovvaanné ku kuřee •• 11 ks ks • ppo pou ouuzzee prrroodej ppro dej de ejny ny ss  s t ttep epplýým epl m pullttem pu pul teem em VVeepř přov řov ová kr krkkoovviiccee ss  ko  kko kost ost stí – ppllááttky tkkyy • chla hhlazen azen ze á • 11 kg • 1 kg -15 % 4990 73,90) 99 90 115,002 -32 % FFiilléé por orccee orce • 3000 00  0 g • 10 1000 g 100 g 0 g = 16, 16, 16 6,6644 Kč Kč • uv uvved eeddená ená en ná gr ggramá ramáž am am amá mááž je je hhmot mot m ot otnos nos no osstt b z ggllaazu be bez azzzuury ry -13 % 8990 129,902 -30 % MRAŽENÉ RYBA TýDNEE pražma královskáá ilustrační foto HM 27 190x297 01-12 ZAKLAD VERZE08.indd 2 File FFi ile let z aalljjaašs šské ké ttrres eskkyy esk • 800 00 g • 100 000  00 g = 1 =  111,2 1,2244 K  KKč • uvedden en ená grramáž gr raamáž mááž jee hm hmo m ttno n stt bbez no eez gl glaz azu azury zuuryy P žma Pra žm m má bí bílé, lé pe lé, pevné n , šťa ť vvna até é a veelm mi chu hut utné ut é masso. ma mas o. Pr Pražma Pražma Pra žm se žm s n neejča ejčastě jča jč ččastě stě ěji sma maží, ží, grilu grriilu illuje e neb eb ebo bo peče eč nap příklad řík íkla lad ad v kru ustě s ě zzee sm měs ěsi moořské moř ké so ké oli, i bí b lků ků a  ků a koř ko ení, eníí, c ž js což jsou ou u spo sp leh ehliv eh livvé p stup po pos upy, y při ř nichž nichž ni hž se se ma maso so ner nero n eroozp ozz adn ne. e Jej Její jí chuť uť llaadí d s bíílý lým vín lým íne nem, m cit m, citron ci ro em, em m rů n rrůz ným ný ými byli byli y nka yl nkami, m mi mi, man ma m andle d mi m či či ra rraj a ččáttky. ky MRAŽENÉ 2990 39,90) -25 % Prraž PPraž ažmaa krráálo áloovvsská ká • ccena ennaa za ena z 10 1000 g  gg • chla lazen eenná, á, vol o náá •• v  v pprroode dejná j chh jn s o ss    oobsl bsluho uho h van vaným m úse úússseeke kem kem čerstv ččer stvých stv ýc ry rybb • v nabíd naabí bíídce bíd ce tak taakké praž raažžm maa králov kkrá lov oovvská k va vakuo kuově kuo vě balená bbal en , 100  100  00 g zaa 229,9 299,990 K 0 Kč Kč 29.06.16 19:56