Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket Albert

Platnost od 6.7 .2016 do 12.7 .2016


Hypermarket Albert - strana 3
     

Hypermarket Albert - strana 3

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice 19 90 24,90) ŠŠuunk unnkkoovvý salláám sa ŠŠuunk nka ZZvvoonnaařřkkaa • cena eennnaa za za 11000 gg • nej ejv ejv jvyyš yšš šššší jako jaak ako kkoost osstt -20 % 95 % 95 ve v ep př řové ové ov kýttyy ký 11 14 SSttaarroččes eská ká uze zennáá kýt ýta • ceena ennaa za za 10000 g 0  g  g 12 90 super cena AAnnngl Angl glická gl ická ic ká sla lani lani ninnaa • cena ena za za 10 1000 gg 12 super cena • cena ena za za 11000  00 g   g VVyyso soččiinnaa -23 % 90 90 19,901 9 90 12,901 • cena ennaa en zaa  100 za  za 100 10 00 g -25 % 92 9 2 % vep epřové epřo řo ř ové véh ho o bok bo ku u 915,9010 SLEVA 18% Debrecínská pečeně • ce cena na za 10 100 g 1190 17,901 -33 % Vepř Ve přov přov ová ššuunnk nka ka duššeená duše du ná • ccena ennaa zzaa 10 eena 1000  g • stan taanndardní ta daaarddn ddar dní ní ní jaak jak akost kos oost sstt Ciggáárroo traam Ci mppsk ské 12 90 16,901 • ccena ennnaa za ena za 11000 g 0g 790 Jemn Jemn Je mné ppááárk mné rky rky rk • cena en zaa 10000 g  gg 9,90( 1090 13,901 -21 % -20 % -23 % ŠŠuunnkkov ová kklloobbás ása • ccena ena een na na za za 10 1000 g  g  g • v nnaabí bídce bíd ce ta taakké Šunk unnkov ovváá kl ová k oob obá bbáása sa 280 8800 g za za 29 29, 29, 9,9 ,900  Kč  Kč Kč (3 (39 (39 39,90 90 Kč 90 Kč) S lláát ppaařříížs Sa žský žský ký • cena na zaa 10 100 g 0 gg • v nnaabí bbíd ídce ce ta tak aaké SSal alát vit alá v tami am miinov m nový, no ý, 1100 0000 g zza  zaa 6,9 6 900 KKKčč 690 8,90( -22 % 1000% ggara 10 aara rance ra ance nce kkvval nc alil ty ty – zár ááru ruka ka vvrá vráccen ceení peně peně eněz. z. Akc Akkcce trvá trvá váá do do oddvvo vol olání á í. Podr án oddrobná odrobn obn bná pra r vidl rav idd a na na www. w .alb ww alllber alb ert r .cz cz a v prod cz o ejnách odejn od ejjnáách ejn ácch Al Albe Albe ber ertt.. Ga Garance Gar ann e se vzta anc vzta zta tahuje huj ujje na potrav pot ravviiny rav ny, kosm osm smeti ett ku, eti kkuu, droge drrog oge g rrii ge rii , hygi hygi g enu ennuu a hyg h ien hy eenické ick cckké paapí appírov rov ovéé prod proddukt ukty, tyy,, pé péč ééči o zu zuby byy a kkrmi rmi rm mivo vo pro pro zvvířa pr ířa řata ta za zak aakkoup kou oup upeené ennéé v pro rodej odej dejjně Albbertt. Z ga de garan aance naa pot potrav po a iny innyy jsoou vylo jso ylloouče yl uččeny ny alk alllkkoho ohhoolic oho liické lic kéé náp ápoje ooje, ttabá abb kov aabá ovéé výro ov ýýrrroobkyy a gas ggaaastro stro troo pr provo ovozyy (re reesta taaura ur cce/ ceee//kav kavvárn r yy))).. AHOLD AAH HOOLD LD Cz LD Czech Czech ch Reepublic ch pub pub pu u llicc, a. s.,., ssii vy vyyhhrraz azuje ujee pr právo vvoo zm změny ěnn po p ddmí míínek m nek a cee či její akc ejího ho uuk uko konč nče čení če ní bbez ezz náhra náhhra ná hrrady dy a ttoo fo dy, for oormo ormou mou o oz oznám náá ení níí nnaa ww www.a www.a w albe w.albe bert rt. t..cz cz a na cz na pro rrod odeejn ejjnác áách cchh. HM 27 190x297 01-12 ZAKLAD VERZE08.indd 3 29.06.16 19:57