Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták hypermarketů Albert

Platnost od 13.7 .2016 do 19.7 .2016


Leták hypermarketů Albert - strana 6
     

Leták hypermarketů Albert - strana 6

34 BBuurrgger er peeppppeer 90 39,90) • mas massnný po ma polo loto toova vvaar • cchhla laze zennýý • 22 2200  g • 11  kg kg = 158,7 5588,7 ,70 KKčč • ppáálliivo ivvoost osstt: Buurg B urg rgeerr Ame merriiccaannoo • ma massnný ppoolo lottoovvaar ar • ch chla laze zený ný • 22220 g • 1 kg kg = 15588,7 ,70 KKčč • ppááliliivo vvoost stt:: -12 % 59 • horní, spodní • chlazená • 1 kkg 34 90 39,90) -12 % 987,90)0 SLEVA 31% 89 9159,0020 159 Kč Krůt Kr ůtí pr prssnní řřííze zek • 1 kg kg • chl hlaz azen ený • pů půvvood M Maaďďaaars rskkoo rsko rs 199,002 -20 % SLEVA 43% • chlazená • 1 kg Kuře Ku řecí cí stteeeak ak ak •m mrraž ažen ený • 550000  g • 1 kkgg = 899,,8800 Kč 44 90 69,90) KKuuře řecí cí křřííddlla • ch chla laze zená ná • 1 kg -35 % 62 90 72,90) -13 % MRAŽENÉ Výro Vý robe bek z ml mlet etého ého vveeepř éh ppřřoovvéh ého m maassaa • 44880 g • 1 kg kg = 933,,60 60 Kč 44 90 61,901 -27 % Hově Ho vězzíí přřeed edn dní be bez kkoost sti – kklližžka ka • chhlaz lazzeená la ennáá • 1 kg • ddoo vyyppro rrodá odá ddání ánníí zásob ásob ás ob 12990 149,002 -12 % KKuuřřeeecí cí kří cí řídl dllaa maari ma rriino novvaaná annáá chhiilllli • cchhlaze laze la zená ná • 1 kg • ma masn sný ppoolo lloto otto tova ovvaar 69 90 super cena 1100% 10 00% 0% gar aran annce ce kva ce valliity ty – zár árruk uukka vr vrác áccen ení pe en peně něz. z. Akkcce tr trvá trvá vá do od odvo dvo volá lání ánnííí.. Po Poddrrob obnnáá pra ravidla ddlla na na www ww..alb .aallbber ert. t.cz cz a v pro roddeejjnnác rode ách Al Albe lbe berrtt. G Gaara ranc nce se nce se vzta ztah zt ahuj uje nnaa pot otravi rraavviiny ny, kkoossm meettiikkku, u, drrooge u, gerriii,i, hyg ygie iennuu a hyg ygieenniick cké ppaappííro rové vé pro rodu rodu dukt dukt kty, kty, y, pééčči či o zu zubbyy a kr krm miivo vo prroo zvvíířřaata ta zak akou ouppeené né v pro rodejn ddeejně jjnně AAlllbe bert bert be rt. Z ggaarraanc nce nnaa poottra ravi ravi viny iny ny jssoou vvyyylo lloouuččeennnyy al alkkooho alko holické hol cké ná ck nápo ppoje oje je, tta tab abá báko kkové ovvéé výr ýroobbky ky a gaassttr tro ro pr prov oovoz voz ozy (r (res esstttaaur est uraacce/ e/ka kkav avváárn rnyy) rny) y). ). AAH ). HOL OLD C Czzeecch R Reepu publ blic ic, aa.. s.,., si vy vyhhrraazzuujje pr práv ávo zm změěnny ppooddm mín íneekk akc kce ččii jejíh eejjíh ího uukkon onččeenníí beezz náh áhra rady, dy, a to dy to formo oorrmo moouu oz oznnáámení meenníí na w m ww w ww w..al w .al albe bert rt.c .cczz a nnaa pro rode dejn jnác ách. ách. h. HM 28 295x324 01-18 ZAKLAD VERZE11.indd 6 04.07.16 20:43