Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 21.7 .2016 do 27.7 .2016


 - strana 30
     

- strana 30

Komplexní EH]SHþQRVWQtVOXåE\ DIDFLOLW\PDQDJHPHQW -VLNRPXQLNDWLYQtUiGVHXþtãQRYêP YČFHP"&KFHãVXSHUSUiFLY3UD]H" 5R]ãLĜXMHPHQiãWêPRQiVOHGXMtFtSR]LFH ‡ ‡ ‡ RVWUDKDSURGHMQ\ GHWHNWLYYFLYLOX REVOXKDNDPHURYpKRV\VWpPX 'RVWDQHVHWLSURIHVLRQiOQtKR]DãNROHQt ]tVNiQtFHUWL¿NiWX]GDUPDXKUD]HQt YVWXSQtFKOpNSURKOtGHN 0]GDEXGHXSĜHVQČQDSĜLRVREQtFKSRKRYRUHFK .RQWDNWWHO HPDLOMXVWRYD#DYHVVHUYLVQLF] %H]SHþQRVWQtVOXåEDSĜLMPH QDVYp]DNi]N\Y3UD]H2VRE\ VþiVWHþQêPQHERSOQêPLQYDOLGQtP GĤFKRGHP ý,'3,' QDKODYQtSUDFRYQtSRPČU 95È71e675Èä1e$35$&291Ë.<Ò./,'8 0]GDEXGHXSĜHVQČQDSĜLRVREQtFKSRKRYRUHFK 9ROHMWHQDWHO 3LãWHSHUVRQDOQLSUDKD#DYHVSOXVF] 3UDFRYQtNFHNRQWURO\NYDOLW\YìURENĪ 3UR0DVR]iYRG 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH kontrola kvality finálního výrobku, kontrola balení a ukládání výrobkĤ do misek dle specifikace, kontrola etiketování, kontrolní mČĜení ve výrobČ dle stanoveného plánu, zpracovávání výkazĤ z kontrol, školení a seznámení zamČstnancĤ s výsledky kontrol, kontrola provozní a osobní hygieny. 3RçDGXMHPH • SOU/SŠ vzdČlání – potravináĜské zamČĜení výhodou • praxi v potravináĜském prĤmyslu • ochotu pracovat ve smČnném provozu • uživatelskou znalost MS Office • schopnost vČcné kritiky • zodpovČdnost, spolehlivost, dĤslednost, samostatnost • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz 3URGDYDĀNDSRWUDYLQSRNODGQt %ULJiGQtNFHQDSRNODGQ\GRSOěRYiQt]ERçt 3URGHMQD3UDKD²9\SLFK%ďORKRUVNi Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! Nezapomeňte na dárek!  3RçDGXMHPH • plnoletost, fyzickou zdatnost • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost, trestní bezúhonnost 21. 7. Vítězslav  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt • pro brigádníky: odpovídající odmČnu a dĤkladné zaškolení  Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. PRVNÍ CHRÁNÌNÁ DÍLNA s.r.o. Raisova 769/ 9, Ústí nad Labem PØIJME DO PRACOVNÍHO POMÌRU UKLÍZEÈKY A UKLÍZEÈE Pro provozovnu Praha - Kobylisy a Chodov Práce je pouze pro OZP, ÈID a PID +OHGiPH%ULJiGQtN\FHQDQRĀQtLQYHQWXUX 3UDçVNpSURGHMQ\ 7HUPtQ 10. a 11.9.2016 – 2 noci (od 20:00 do 6:00 hod.): Kobylisy, ModĜany, StodĤlky 24. a 25.9.2016 – 2 noci (od 20:00 do 6:00 hod.): Michle, Palmovka, Podbaba 3RçDGXMHPH • plnoletost • platný zdravotní prĤkaz • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost, trestní bezúhonnost 22. 7. Magdalena 23. 7. Libor 24. 7. Kristýna 25. 7. Jakub 26. 7. Anna 27. 7. Věroslav 9DåtP~NROHPEXGH • fyzická kontrola stavu zboží • manipulace se zbožím 1DEt]tPH • motivující odmČnu • dĤkladné zaškolení .RQWDNW Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailové adrese: personal@kaufland.cz. Tel. 725 755 733 AAS 30 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 51