Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket

Platnost od 20.7 .2016 do 26.7 .2016


Supermarket - strana 5
     

Supermarket - strana 5

64 9149,9020 11 7 9015,901 9011,90. Osttrrav Os avsk vsk ská kkllob lob obáássa • cena cena ena na zzaa 10 100 g • vvhod hood hhod odná ná ke ke gr ggri rriillov looovvání áánnníí -25 % -33 % VVííde deňs ňské ňs kéé páárrky ky SLEVA 56% 77 7 7% massa ma a • cenaa zzaa 1000 g Kostelecký uherák • 380 33880 g • 1000 g = 17 17,0 ,08 Kč Kč • mi m mo mořáádn dná na nabí bídk dka ka do každého batůžku 1890 RETTR RE RO Ve Vepř ppřřoov ová vá ššuunkka 11 9015,901 25,90) • cen eena na za na za 11000 g • nejv neejv jvyšš jv yyšššší jjaak akost kosstt ko • bez bezz lep epku, ep ku, só ku sóji ójij a glut a g glu lut utama ama aam ma m manu anuu ssod o nnéh néééhho E621 E621 62211 62 -27 % -25 % TTrram amps pskýý saallám ám • cen ena za za 11000 g 93 % vepřo 93 epř ep řo ové ové é kýty ký ty KKllaadden ensk ensk ská ppeeččeeně ně • ccena enaa za ena za 10 100 g Duše Du Duše šená ná šuunnka ka kuullat laattá 13 90 19,901 • ceena na zzaa 10 na 100 g • stan stan ttaaannd ndda dar aarrdn dn ja dní jakko kos oosst 11 90 super cena -30 % RREETR T O Kr Král Král álov ovsk sskká ssllan aniinna • cen ceen ena na za na za 1000 gg  • bbez ez lep ez leep epku, ku, ssó ku sóji ójiji a gglut a g luttaama am maannuu ssod m sood odnné néh ééhho EE62 621 62 1490 17,901 -16 % 97 % 97 ve v ep př řov ové éh ho bok bo ku u Pika PPi ikkaaant nnttní tnníí sýýrov ýrroovvá poma po mazzáánk nka • cena ennnaa za za 1100000 g 11 9014,901 -20 % Krolewski 45% • ce cena na za 11000 g • po pouze uze pprrod uz rooddeejjny ny ss  obsl obbsl sluh uhov oovan van aným aným ým úse ým s kkeem 14 925,90)0 SLEVA 42% Sýr Chhedda Sý edda ed dar • cena cena eenna zaa 10 100 g • poouz ouuuzze prod oddeejn jny ny ss o  oobs bbsl sluho uhhovan v ým va ým úse ússeekkem keem em 14 90 24,50) -39 % SM 29 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE06.indd 5 14.07.16 14:18