Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 20.7 .2016 do 26.7 .2016


Hypermarket - strana 6
     

Hypermarket - strana 6

Vepřová plec bez kosti – vcelku 69 • cchhlaaze zená ná • 1 kg 9119,9020 Vepř Ve eppřřovvý bbook s ko kost stítí – vc vcel ceellku ku 74 90 89,90) • chhl hla laze zený zen • 1 kg kg -16 % SLEVA 41% VVeeppřřov ovváá já játtrrraa • chhla hllazen llaazen zen ze zená ená ená • 1 kkgg 4490 74,90) -40 % Král Kr álííkk • chla chl hla hla lazzen zeeenný • 1 kgg 169 Kč Kuře KKu uře řeccíí ste tehn tehn hna 195,002 • chla chla laze aze zen ená • 11  kg kg -13 % 65 90 79,90) -17 % GGrrilloovvané ané an kuřecí kuře ku řřeeccíí ste tehn ehhnno • ceena n za na za 11000 g • pou ouz ouze uze v pr prode rode ddeejn jná jná nácchh s tep epl plým pl ým pu pul uulltem tem m 890 13,901 -35 % 8490 109,902 KKuuře uře řecí cí ste tehheenn nní řízk ří zky TTeexa exa xas -22 % • 1 kg kg • chl chhhllazené aazze aze zenéé • masn aassn sný pool olo lotto lo tov ov ovar ar ZZlla lat até ku até kuře kuře ře • chhla hllaaze zzen eenné • 1 kkgg Krev KKr rev evet evet ety ce celé lé lloouupppan aannnéé • 187 87 g • 100 g = 37 37,38 7,38 ,338 KKčč • uvveddená náá gr g am amá mááž m jee hmo hm mottno motno mo nost st be bez ez glazur gl gla zur uryy 6990 124,902 -44 % PPaangas nggaass filet ettyy • 800 00 g • 1100000 g = 9, 9,99 ,99 99 KKčč • uvveed edená ná gr gram gram amá mááž m jee hm hm mootno motno tnostt be tnost bbez e gl ez g azu azuuury ry ry -26 % 79 90 99,90) Lang La ngol olt kkllob obás ása •m mas asn asn sný polo oolllooto ttov oovvarr • 400 400 00 g • 1 kg kg = 99, 99,80 99 99,,80 80 KKčč • pááli állilivos vvooosstt:: • v na nnab abbíd ídcee tak íd takkkéé KKlob lob obása obása ássa ba ás bavor bavor vorská vo sskká, ská 44000 00 g zzaa 39, 33999,9900 KKč, Kččč,, ppááliv liiv ivoost st: -20 % MRAŽENÉ RYBA TýDNE T Losos fileet s kůží ilustrační foto HM 29 190x297 01-08 ZAKLAD VERZE09.indd 6 124 90 169,002 3990 49,90) -20 % MRAŽENÉ Lo Los oso oss jjee zdr droje oje jje em dobř bře bř avi vitel t n te nýc ých ýc h bílk lkovi ovi v n, n s av str asyyc ce en e ných ma m stn tných ch nen ne n e a kysse kys elliin omeg eli mega3, a3, a3 3 vi vitam ta tam a inů nů skup sku kup pin inyy B a D a dá in dále le min minerá mi erálů erá llů ů jjak akko ssele ele ele en a dr drasl aslík. as í ík ík. oss ne o nem má zvlá zvlá vlášť š výr šť výý azn aznou o ou L so Los p otto pr o se k němu něm ěmu mu chu chu uťť,, pro ku uchy ch hyň ňsk ské s éú sk úpra p avě pra v hod vě hodí při p ř k ři o ě výrazné ov ýrr zzné ýra né in né ngre gredie r d diien die nc nce ce. chu c hu uťťov tepel pe né pel né úpr úpravě ravě vě vyyhrá hrávaj hr va vaj ají Přři tte Při P ení e ní,, grril ní ilová ov ní n či sm sma ma m ažžen ení. en í peč p pe eč če 3490 49,90) -30 % Loosoos file LLoso let et s ků kůůží ží ží • cena ennnaa za za 100 1000 g • pou ouz u e v pr p ode dejná jná jnách nnááchh ss oobs bsl s uuho hovvan a ým úúse an sseekem em m čer čče eerrstv sttvých ých ryyb • v na n bíd b ce ta tak také akké LLoso ossooss fifile ooso let le let s kůůží žíí,, vaku vaku a oověě ba bale balen leenýý,, len 11000 g = 37,9 37,9 7 0 Kč Kč 13.07.16 19:56