Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Dlouhodobé snížení cen

Platnost od 28.7 .2016 do 3.8 .2016


Dlouhodobé snížení cen - strana 23
     

Dlouhodobé snížení cen - strana 23

Tady jsem správně! Sta biln í zaměstna vatel Pro budovanou prodejnu ejnu u v Praze 10 – Horní Měcholupy Hledáme právě Vás! Nábory se konají 26. 7. 2016 od 9 do 18 hod. v klubu Varta, Boloňská 310, Praha 10. Stabilní zaměstnavatel Tady jsem správně! PRACOVNÍKY SKLADU pro náš centrální sklad v Modleticích u Prahy Možnost výdělku včetně výkonnostní prémie až 30 000 Kč. Dostavte se prosím na nábory nebo nás kontaktujte na personal@kaufland.cz Další nadstandardní benefity např.: Nabízíme: • pracovní smlouvu na dobu neurčitou, možnost kratšího úvazku • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní příplatek za noční směnu • v rámci věrnostního programu dovolenou až 5 týdnů, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (příspěvek na sportovní aktivity) • důkladné zaškolení a návazné firemní vzdělávání • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt • dotované jídlo v kantýně • v rámci věrnostního programu dovolená až 5 týdnů • dotovaná karta Multisport Zasílejte životopisy: CZ-LOG-MO-NABOR@KAUFLAND.CZ nebo volejte: 323 646 830 Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera 3URGDYDĀNDSRWUDYLQSRNODGQt %ULJiGQtNFHQDSRNODGQ\GRSOěRYiQt]ERçt 3URGHMQD3UDKD²9\SLFK%ďORKRUVNi Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ!  3RçDGXMHPH • plnoletost, fyzickou zdatnost • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost, trestní bezúhonnost  9HGRXFtVPďQ\POpĀQìFKSRWUDYLQ 3URGDYDĀNDSRWUDYLQ 6NODGQtNFH 3URGHMQD3UDKD²-DURY97ĢHåěRYFH 3UDçVNpSURGHMQ\ 3RçDGXMHPH • vedoucí smČny: odpovídající praxi, zkušenost s vedením lidí - výhodou • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost • trestní bezúhonnost 7HUPtQ 10. a 11.9.2016 – 2 noci (od 20:00 do 6:00 hod.): Kobylisy, ModĜany, StodĤlky 24. a 25.9.2016 – 2 noci (od 20:00 do 6:00 hod.): Michle, Palmovka, Podbaba   1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt • pro brigádníky: odpovídající odmČnu a dĤkladné zaškolení  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku (ne u pozice vedoucí smČny) • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. +OHGiPH%ULJiGQtN\FHQDQRĀQtLQYHQWXUX 3RçDGXMHPH • plnoletost • platný zdravotní prĤkaz • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost, trestní bezúhonnost 9DåtP~NROHPEXGH • fyzická kontrola stavu zboží • manipulace se zbožím 1DEt]tPH • motivující odmČnu • dĤkladné zaškolení .RQWDNW Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailové adrese: personal@kaufland.cz. 9HGRXFtVPďQ\RGGďOHQt7HFKQLNHUSRRO 3UDFRYQtNFHNRQWURO\NYDOLW\YìURENĪ 3UR0DVR]iYRG 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! kontrola kvality finálního výrobku, kontrola balení a ukládání výrobkĤ do misek dle specifikace, kontrola etiketování, kontrolní mČĜení ve výrobČ dle stanoveného plánu, zpracovávání výkazĤ z kontrol, školení a seznámení zamČstnancĤ s výsledky kontrol, kontrola provozní a osobní hygieny. • SOU/SŠ vzdČlání – potravináĜské zamČĜení výhodou • praxi v potravináĜském prĤmyslu • ochotu pracovat ve smČnném provozu • uživatelskou znalost MS Office • schopnost vČcné kritiky • zodpovČdnost, spolehlivost, dĤslednost, samostatnost • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz Přijmeme pracovníky na pozici Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! OCHRÁNCE 9DåtP~NROHPEXGH 9DåtP~NROHPEXGH 3RçDGXMHPH Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! provádČní denních, týdenních a mČsíþních kontrol manipulaþní techniky; koordinace þinností externích poskytovatelĤ služeb a Ĝešení odpovídajících objednávek; zodpovČdnost za skladování náhradních dílĤ; zodpovČdnost za správné plánování smČn, efektivní koordinaci spolupracovníkĤ, za správnou a úplnou evidenci docházky, vzhledem k zákoníku práce a interním pĜedpisĤm; vedení a archivace odpovídající dokumentace a provozních knih. veřejných prostor OC Nabízíme Vám možnost inzerovat 3RçDGXMHPH • SŠ vzdČlání - technické vzdČlání nebo praxi v oboru • zkušenosti s vedením zamČstnancĤ • PC dovednosti, SAP výhodou • znalost NJ výhodou • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt s 33% SLEVOU Zaplatíte 2 inzeráty a 1 otiskneme .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz Možnost i personální inzerce Volejte našeho regionálního zástupce Náborový příspěvek 2 000 Kč Příspěvek na ubytování a dopravu Kariérní růst Uniforma zdarma 800 111 112 | nabor@m2c.eu Rychlá půjčka volejte zdarma 800 880 600 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Akce platí na inzerci od 6. 7. – 30. 8. 2016 www.provident.cz Týdeník Kaufland do Vašich schránek AAS 23 / — za obsah inzerce ručí zadavatel 81