Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny v supermarketu

Platnost od 27.7 .2016 do 2.8 .2016


Akční ceny v supermarketu - strana 2
     

Akční ceny v supermarketu - strana 2

A ROZPA LTE TO! 5490 Výrroobe Vý bek ek z m mllet let eeté tééhhhoo hhoovvěězí zíhhoo mas asa asa KKuuře řecí cí křřííddlla 69,90) • 3360 60 g 60 • 1 kg kg = 15 1152 52,,50 52 ,550 50 Kč Kč • chhlllaazze zen eenná • 1 kkgg -21 % 11990 149,902 6290 72,90) -13 % Maarriinno M nova ovaná vannáá vep va epřo řovváá kkrrko kovviiccee bez kovi ez koossttii – Gu Gurm rmán mán án • mas assnný polo asn pool olo llotov lo otov ttovar to ovar ov ar • 1 kg kg • páál álililivvos voos ost -20 % 109 90 149,902 -26 % Kuřřeec Ku eccíí ste tehenn hheennnní ní říze ří zek Fl Flaam meenngo go •m mas asný poolo as ollo lotto tov ov ovaarr • chla chhl hla lazzen la zeen ený • 1 kg kg 49 979,90)0 Kuře chlazené • 1 kkgg Krůůttí sppooddní Kr ní ste tehhnno • chlaz hlllaazze hhla zen eenné • 1 kkgg • ppůůůvo vvood Maďa ď rsk ďarsk ďa rrssskko 6990 89,90) -22 % SLEVA 37% HHooto Hoto tová vá jííddlaa • 40000 g • 110 100 00 g = 112 12, 12,48 22,,48 48 Kč Kč • vvybr ybbra ybr bran annéé dr druhy druhy uuhhy hy 4990 67,90) -26 % Filéé por Fi orce ce • 300 300 00 g • 100 100 0 g = 18 18,30 ,,30 300 Kč Kč • uuved vved e ená náá ggrraamá máž je má je hmotno hmo hm noosstt bez bezz ggllazu azuryy 5490 75,90) -27 % Kuuřřeecí Saffari Kuř ari ar • 40 40000 g • mr mraže ažené aže né • 1100 né 00 g = 9, 00 9 97 97 Kčč • v nnaabíd íddcee tta tak akké Kuře uřecí řřecíí řířříz íízzek ek hhol hooolland andský dsk ský, ský ký, ký 400 400 00 g za za 39, 3 90 39 90 Kč Kč 3990 57,90) -31 % MRAŽENÉ MRAŽENÉ SM 30 170x280 01-06 ZAKLAD VERZE09.indd 2 21.07.16 16:53