Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny v hypermarketu

Platnost od 27.7 .2016 do 2.8 .2016


Akční ceny v hypermarketu - strana 13
     

Akční ceny v hypermarketu - strana 13

SI LÉTO VYCHUTNEJTE UŠKY! PLNÝšiMosIvěžuDjícOí letní nabídku. Objevte na 790 KATALOG NÁPOJŮ S TÁLE V PLATNO STI! 11% vij nský Máz0,55 l Svvija Svi • 11,90. lý ležák věttlý • ssvě 1 80 Kč • 1 l = 15, v 3 Kč zál ha na láhe a 8,90 K • zálo 0 Kčč ks cen pi 11 ks • při koupi koupi 20 ks cena za 1 ks při -33 % 10 90 890 91190,902 59 MAX. pr. 3 přeDEN /1 13,99011 -21 % 14,901 -40 % ná enná hhucceená hu da occhu voda bbrrá vo obr Doob Do 5l ,5 l ,5 oodda • 1,,5  vo lní vvod álln ááln erráln erá in iner min mi •m Kč Kč  Kč 44 K 94  • 11 l ll = 55,,994 hy uhhy uuhy ruh drrru annéé ddru ané ran ra ybran yb vyb • vvy ner Urqqu RAL bbáán CCOORA žbá žžb DDžb Dž oodddnný hodn vhhod je je vvho 200.. 77.. do 20.  20  20 d 2 atíttíí odd  plaat ka pl ídka bíd bí abbíd NNaaabí 6 l  ll • 66  ,6 l ,6  m:: 1,,6 em em: bjem obbj • oobj jjůů ojů nááppooj ná ttyyyppy náp hny typ chn chn eecch šech šec o  vvše o v o  ro v ro rro  pro ppr 66.. 16. 20116 2. 88.. 20 2. 119 90 12.07.16 29 90 15:06 43,90) -31 % ZZllaattopra r m eenn • sv svvěěětlttlé léé výče ýče ýč čepppnní piv ppivo •2l • 1 l = 14 ,955 Kč • 0,5 0 5 l = 7,48 Kč 48 Kč 1499,990020 -20 % 7.indd 1 LAD VERZE0 INKS 01 ZAK HM 29 K DR el l 66pacckk tlý lež ležák • 6× pa 0,5 l = 339,97 Kč Kč • 0,5 l = 199,9 ,99 Kč -50 % kupte dvacet a ušetříte 11 90 15,50 5001 -23 % Veellkkop oppooppov ovvic viiiccký K zel Ko • svvětlé léé vvýč ýčeeppní piv o • 0,5 l • 1 l = 23 ,80 800 Kč 44 90 režim. í e si pitnyýnejpř Zpeestřet irozenějš álk er in min u dy jso 62,90) roddní ř ro pří pří nesiiaa př Maggnnes M 1,55 l a • 1,5 á ní vvodd rál miineerál m • min uhy uh ruh drru druh ané dru ané rané bra bbr vybran K • vy 7 944 Kč • 1 l = 7, 1190 Ma Ma -28 % •m • • Staropraa men en 4pacck 9 90 13,901 isté vo Vedle čis bře vstřebávají. le se opravdu do volbou a v těle utnají. ch le věle sk víc Ovocné na • světl ětléé výč výčeep e ní piv ivoo • 4× pní 0,5 • 1 l = 22 5 l ,45 • 0,5 l = 5 Kč 111,22233 -28 % BBřře řez ezňňááákk 11 • ssvvěětlttlýý l 11 eežá žáák • 4000 ml ml • 100 ml ml = 2,4 2 48 Kč 1490 14,901 18,901 -20 % SStttaar arop opprra ramen 2 % -21 HM 29 K DRIN KS 08-09 ZAKLAD VERZE0 7.indd 89011,900. 99014114,944,909090011 8 • ssvvvěěttltlé léé vvýýýč ýče ččeeppn pní pivo • 1,5 15l • 1 l = 188 ,660 ,,60 60 Kč • 00,5 ,55 l = 99,3 ,30 30 Kč Kč 27 90 38,90) -28 % 33 % -33 -25 % náá ená ucen q ochuce Bonaqua a odní ří odn ua přír aqqua onaaq Bon a 12.07.16 vod minerální vo min •m ,55 l • 11,5 6 Kč 6,60 • 1 l = 6,6 r y druh raané ruhy vvyybrané • vyb odd vod álnní voda ál ráln eerál miner • min • 1,5 l K 5 944 Kč • 1 l = 5, hy druhy ané druh vvybbraané • vy 15:45 í oddnníí íro řírod aje a ec přříro RRaj a voodd vod itá vo pramenitá • pr 6 Kčč ,60 11,,,55 l • 1 l = 66,60 • 1,5 uhhyy druh ann dru • vybrané 990 13,901 -28 % ennýý ceen huce ochuc ajeec oc aj Raj Ra a vd vo nitá vod enit en menit me raamen ppram • pra Kč 94 Kč 99,994 • 11,55 l • 1 l = 9, uhhhyy ruhy né druh ané ran y rané vyb • vvy 149900 50011 19,5,50 19 19, -23 % 8 12.07.16 18:3 8.indd 9 LAD VERZE0 NKS 08-09 ZAK HM 29 K DRI HM 30 190x297 11-20 ZAKLAD VERZE06.indd 13 20.07.16 20:58