Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny v hypermarketu

Platnost od 27.7 .2016 do 2.8 .2016


Akční ceny v hypermarketu - strana 2
     

Akční ceny v hypermarketu - strana 2

79 90 99,90) GGrrililov ilov ovac ací sseet M Maare reng ngo -20 % • chla hllaazen zené • 1 kkgg •m masn asssnný poolo aasn ollo lotov oto tov tov ovaarr Kuřecí prsa s kostí 89 • ch chla laze laze zená ná • 1 kg 9139,0020 SLEVA 35% VVeep eppřřoovvvýý bbook v pi pivvnní maar m arriinnáádděě • ma maas asn ssnný polot llootov ttooovvar ar • 1 kkgg • páál álillivos voos ost ost 10990 139,002 -20 % VVýýrroobbeek z m mlletéh eettéh ého ma massaa – miixx • 480 880  00  g • 1 kkgg = =  1 = 1  1004  10 04  44 Kč Kč •• d •  d  do 20 % tu tuku ku 4990 61,901 -19 % KKaacch chna hna na • mraž raažžená ennáá • 11 k en ená  kkg • růůzn znné hm hm mootn tnno tno nosti ost sttii sti 4990 89,90) -44 % MRAŽENÉ 139 90175,002 VVeepř přov ová ppaane nnens ens nská ká ssvvíč íčkoovváá – vcceellkku • cchl hla hla hl lazzen zeeenná • 1 kkgg 179Kč 219,00* -18 % 5990 72,90) -20 % -17 % HHoovvěězí zí přřeedn dní bbeez ez ko kosstti – kkrrk KKuuřřeeccíí zzaadn dní ččttvr vrtk rtky ttkky • chlazen hhlllaazený hla zeen zen ený • 1 kg kg • do vypr ypprroodá yp yprodá oddá dáánní ní zzás zááássob ob • chhla hlla lazzeené ené en •• 1  11 kg kg ŠŠttik ika m ika moořs řská ká kuc ucha haná ná 69 90 113,902 • 500 000  0 g • 10 100  0 g = 111, 0 g 111 98  99888 Kč Kč • uved ved ve edeen ená nnáá gr gramá amá am máž je je hmot motnos mo m oottnos nos no ost beez ez  z ggl gla lazur la azu zur zur uury ry 5990 99,90) -40 % -38 % FFiiile lleet z al aljjaašs šské ké tre resk sky MRAŽENÉ HM 30 190x297 01-10 ZAKLAD VERZE08.indd 2 • 3660 60  0 g • 100 00 g = 1199,42 ,42 ,4 42 KKčč • uve vved edená ed ená en ná gr graam amá mááž je m hmo hhm moottno m tnno nosstt bbe bez eezz gl glaazu azzzuury ry MRAŽENÉ 20.07.16 21:03