Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny v hypermarketu

Platnost od 27.7 .2016 do 2.8 .2016


Akční ceny v hypermarketu - strana 3
     

Akční ceny v hypermarketu - strana 3

Grilování zdaleka neskončilo! 6990 990 24 90 35,90) 89,90) 11,90. -22 % -30 % -16 % ČČeesn snek ekov ová kkllob obás báásssaa • ceena ennnaa za za 10 100 00 g 0 gg • v na nabbíd bíííddccee ta tak tak akkéé Sýýro ýrro rová vá klo kl klo lobá báássa, bás a, 100 1100000 g zzaa 114 14, 44,9900 KKčč • kllo lob obásy obá ob ássyy vh ás vhod oodn d é naa g dn  ggriril rilil Traddič Tr iční ní šppeeká káččkky Brat Br atwu atwu wurrsst gr grilov illov ovaaccí kkllob obáássa • 2× 335 35 g • 1100 000 g = 10 10,44 44 Kč 44 Kč • 3330 30  00 g •  1 •• 1  100  0000  0 g  g = 7, 7,55 555  5 KKčč • v nnaabbíd bíííddce ce ttak taak aké ké Grririlili oov ova va vací cí klo kl klo lobbás bááássa Piika ikkkaant nt, t 33000 g 00  g  g za 39 za 39,90 39, 9 9900 KKčč (59 (59 (5 59,,90 90 KKčč) 90 aa Ř  Ř Řezn Řezn ezn ez znic znick icckké klobásk ick lobbásk lob ásskkkyy, ás y, 220 200 00 g za 34, za 3344,90 ,9900 Kč Kč ((49 (449 49,,9 ,90 9900 Kč Kč) pod po díííll ma massa a 80 0% To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice 19 90 RREETR TRO DDeebbrreeccínnskká ppeeče čen enněě • cena ena na zzaa 11000  00 g  gg • bbez ezz lep eppku, ku,, sóójiji a g ku a gglut a  luuttama am manu ma nu so sod odnnéh nééh éhoo E  EE621 E62 6211 621 PPeeččeený ný bocchhní bo ník • cena ennaa zzaa 100 g en 11000 g 0 gg super cena 11 90 1590 18,901 -15 % super cena ŠŠuunk unkov nnkkov ová cihl cihhlla ci zauuzzená za eenná podí po díl m ma asa asa sa 94 % 94 • cen ena na za na za 10 1000 gg po p odíl díl masa dí ma m asa sa 85 % 85 Šunka Zvonařka • ce cena cena na za 11000 g • ne nejjvvyš yššší ší jakos ší akos ak ost ost VVeepř přov ová eu ová euroo šun unka ka • cena ennnaa za za 100 1000 g 10 0 g • stan tan ta andar nda dar dar ardní rdní dní dn jjak aakoost ossstt 17 924,90)0 SLEVA 28% 1290 16,901 -23 % Česnek Če ssnneekkov ová ký kýta ta • ceen ena nna za za 11000 g 0 gg 14 90 21,901 -31 % 95 5 % vep epřo ové é kýýty k ty 1590 19,901 VVíídeeňňsské ké p rk pá rky ky preem pr miiuum Pooliiča čan • ccena enaa ena za  za a 100 0000 g • prod rodej oddej e ii vvcel celku ce ku ku 1690 19,901 -15 % -20 % • cena cen enaa ena zzaa 100 1000 g po p odíl mas m ma asa sa 85 5% HM 30 190x297 01-10 ZAKLAD VERZE08.indd 3 20.07.16 21:04