Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Leták - srpen 2016

Platnost od 1.8 .2016 do 30.8 .2016


Leták - srpen 2016 - strana 18
     

Leták - srpen 2016 - strana 18

jRKêMQX½VGEJPQNQIKGRTQHGUKQ UKQP½NPÉUVTQLG Aku vrtací šroubovák DDF453RFE3-D - 18 V, 3x3,0 Ah Li-Ion - 42 Nm - 1,6 kg 6066235 Z#JDCVGTKG GTIQPQOKEMÙVXCT 5690.- ¶JNQX½DTWUMC)#4 8TVCêMCURįÉMNGRGO*2 - 720 W ÔMQVQWêGOO - 680 W RQêGVQV½êGMPCRT½\FPQ OCZXTV½PÉ QEGNDGVQPFįGXQ OO - 0–2800 ot./min. - 2,0 kg 8141903 1850.- 5MNÉêKFNQPCUVQRMQXÅ XTV½M[</# ¶JNQX½DTWUMC )#4(8TVCEÉCUGMCEÉMNCFKXQ*46 - 2 200 W - 780 W OO ÔMQVQWêGOO OCZXTV½PÉ QEGNDGVQPFįGXQ OO OCZGPGTIKGÖFGTW, OCZRQêGVÖFGTŃOKPOKP-1 - 3,0 kg 7583380 ZUMNÉêKFNQ - 2 200 W ÔMQVQWêGOO RQêGVQV½êGM PCRT½\FPQOKP-1 MI 7214971 5CF[UGM½êŃCXTV½MŃ 5CFCUGM½êŃ 5&5RNWU &MU - ocel UGM½êwRKêCVÙMUOO UGM½êRNQEJÙMUZOO UGM½êwKTQMÙMUZOO 5566900 645.34 CZ 0816 - ocel MUXTV½MŃ RTsOO MUUGM½êŃ ZwRKECVÙZRNQEJÙ ZwKTQMÙ 8001941 799.- 1490.- Sada 2FÉNŃ - vrtáky do kovu, FįGXCC\FKXCDKV[ 8393015 1090.- 9 OCZJNQWDMCįG\W FįGXQQEGN OO RQêGV\FXKJŃ OKP-1 - 3100 min-1 - 1,9 kg 7535273 1990.- -QVQWêQX½ RKNC4 ¶JNQX½DTWUMC )#4( 5290.- 5CFCXTV½MŃCUGM½êŃ 5&5RNWU &MU 2įÉOQêCT½ RKNC ¶JNQX½DTWUMC)#4 - 720 W ÔMQVQWêGOO RQêGVQV½êGMPCRT½\FPQ 11000 min-1 - 1,8 kg 5943940 .CUGTOøįKê X\F½NGPQUVK .&2 3490.- 9 JNQWDMCįG\W °°  OO RQêGVQV½êGM PCRT½\FPQOKP-1 ÔRKNMQVQWêGOO - 3,9 kg 4058202 RTCEQDNCUV OO NCUGTQX½FKQFC PO NCUGTQX½VįÉFC RįGUPQUV±OO JOQVPQUVMI 8771479 #MWT½FKQ &/4 2850.- - pro baterie 7,2 - 18 V HTGMXGPêPÉTQ\UCJ #/M*\ (/M*\ JOQVPQUVMI 8675546 Ruku RCOøĹPCRQUNGFPÉEJOøįGPÉ 2390.- QFQNPÅXQêKP½TC\WCXNJMQUVK 2790.- PCVQ Stejné ceny v e-shopu KPCRTQFGLPø