Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Leták - srpen 2016

Platnost od 1.8 .2016 do 30.8 .2016


Leták - srpen 2016 - strana 20
     

Leták - srpen 2016 - strana 20

jRKêMQX½MXCNKVC \CVTXCNNG PGLPKzwÉ EGP[ Hnojiva *QįM½UŃN FQF½TQUVNKPøRQVįGDPÙ JQįêÉMC\COG\ÉJPøFPWVÉ LGJNKêÉCzNQWVPWVÉNKUVŃ 7640779 X[UQM½QFQNPQUVXŃêKOTC\W 329.- jXGUVMC VQNGTCPVPÉQFTŃF[XŃêKw½TEG QFQNPQUVXŃêKOTC\WX[UQM½ PCRį5VCPNG[éCêNGRQVKEC - v kontejneru 5086680 <½TWMCWLOWVÉC|TŃUVW 69.- %JT[\CPVÅOC d;CJQQ/CIKEp - 3 barvy, 3 rostliny XLGFPQOMXøVKP½êK -EO 8249910 2QUM[VWLGOGNGVQW\½TWMWPC|VTXCNM[UVTQO[C|MGįGPC|QRVKO½NPÉTŃUV C|MXCNKVWMXøVW8|RįÉRCFøQRT½XPøPÅTGMNCOCEGVKXT½VÉOGRGPÉ\G PGDQRQUM[VPGOGP½JTCFW %JT[\CPVÅOCRCEM 129.4[DÉ\êGTXGPÙMGį 109.- - rezistentní X[UQM½QFQNPQUVXŃêÉPÉ\M[OVGRNQV½O - v kontejneru QFTŃF[PCRį4WDKIQ8KVCP-QTCNCVF 5086694 2 ,CDNQĢ 249.- NGVPÉRQF\KOPÉK\KOPÉQFTŃF[ - v kontejneru RįGX½zPøTG\KUVGPVPÉQFTŃF[ proti strupovitosti URQNGJNKXøCDQJCVøRNQFÉEÉ 5086670 3 4ÅXCXKPP½ %JT[\CPVÅOC Chrys. indicum TŃ\PÅDCTX[ RTQXÙUCFDW FQMXøVKP½êGKPC\½JQP -EO 4284237 209.- 39.- UVQNPÉQFTŃF[DÉNÅKOQFTÅ - rezistentní QFTŃF[PCRį-T[UVCN2TKO 4QPFQ(GUVKXCNCVF - v kontejneru 5086687, 88 159.- XQFQTQ\RWUVPÅ WPKXGT\½NPÉ hnojivo LGWTêGPQ MRįÉRTCXø rostlin na období XGIGVCêPÉJQ klidu - 0,5 kg na 250 l \½NKXM[ 4284098 99.- 8įGUQDGEPÙd)KTNUp 39.- Calluna Vulgaris PGLJG\êÉRCVGPVQXCPÅQFTŃF[ FNQWJQVTXCLÉEÉP½FJGTPÅ \DCTXøPÅMXøV[ MXøVKP½êØEO 7074689 Celózia Venezuela %CTCECU KFG½NPÉMUWwGPÉ PGDQįG\W NGVPKêMC -EO 7055688 69.- - podporuje lepší X[\T½X½PÉ VT½XPÉMWRįGF zimou, a tím zvyšuje odolnost RTQVKX[OT\½PÉ UPKzWLGTK\KMQ napadení trav JQWDQXÙOK EJQTQDCOK 8466770 - zvyšuje odolnost proti mrazu \CDTCĢWLGQRCF½ XCPÉCJPøFPWVÉ LGJNKêÉ - 2,5 kg na 125 m2 8830912 95.- 2TQRCN*GTMWNGU Podzimní VT½XPÉMQXÅ JPQLKXQMI /CNKPÉM UV½NGRNQFÉEÉêGTXGPÙ XGNOKPGP½TQêPÙCQVWzKNÙ KFG½NPÉLGUNWPGêPÅUVCPQXKwVø - v kontejneru 7883535 Podzimní hnojivo RTQLGJNKêPCP[ -TKUVCNQP podzim Chrysanthemum multiflora KFG½NPÉP½JTCFC RQNGVPKêM½EJFQVTWJNÉMW - mix barev 5598086  123.- 335.- -XCNKVPÉUWDUVT½V[wKTQMQWwM½NWJPQLKXU XUGOÉPGMCEKDWNQXKPPCNG\PGwPCCFTGUGJQTPDCEJE\ CGTQUQNQXÙKPUGMVKEKFPÉ RįÉRTCXGMRTQJWDGPÉXQU CUTwĢŃ URGEK½NPøHQTOWNQXCPÙ RTQDG\RGêPÅX[JWDGPÉ XQUÉEJCUTwPÉEJJPÉ\F LGRQFX[UQMÙO VNCMGOWOQzĢWLÉEÉO UKNPÙCRįGUPÙ RQUVįKM CzFQOGVTŃ - 300 ml 5874787 199.-