Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Leták - srpen 2016

Platnost od 1.8 .2016 do 30.8 .2016


Leták - srpen 2016 - strana 6
     

Leták - srpen 2016 - strana 6

4GMQPUVTWMEGKPVGTKÅTWFXGį XGįGCRQFNCJ[ ':-.7<+80÷ ':-.7<+80÷ V HORNBACHu V HORNBACHu 018÷ &XGįGXTQ\OøTWOOCX[ OOCX[DTCPÅwÉįM[UMNCFGO 5KPING ':-.7<+80÷ 5KPING Klika Monet 2<$$9%UVįÉDTPÙGNQZ 4218511-13 od 225.00 QF - 600-800/1970 mm skladem FGMQTFWDUPøzPÙ 5753947 1250.00 Colorado V - 800/1970 mm skladem - sklo satinato FGMQTFWDUPøzPÙ 5753974 2150.00 QF .COKP½V - Buk Enjoy ZZOO DCNO2 8793881 O 2 - javor Zermatt ZZOO UVTWMVWTCFįGXC DCNO2 7691617 F 5KPING 10 CZ 0816 O &WDECP[QP - 600-800/1970 mm skladem - dekor dub canyon 6086811 1390.00 - 600-800/1970 mm skladem - dekor dub sonoma 5855558 1250.00 Sierra - 800/1970 mm skladem - sklo satinato, dekor dub sonoma 5855574 1950.00 Klika Arcadia - PZ/BB/WC, 72/90 êGUCPÙDTQP\7358215-9 od 485.00 .COKP½V 2 FWD#* ZZOO DCNMUO2 7691618 ':-.7<+80÷ V HORNBACHu RįK QFDøTW m2 O 2 018÷ V SORTIMENTU Zenit 22 - 800/1970 mm skladem - sklo satinato, dekor dub 1950.00 canyon 6086843 2250.00 RQXTEJHÏNKGU&GHGMVGO QF %QVQ\PCOGP½ %QVQ\PCOGP½5+6GEJPQNQIKG *TCPøPÉoblých hran bez viditelného spojení. 6CMVQLUQW\RTCEQX½P[RQW\GFXGįGwRKêMQXÅMXCNKV[ - 600-800/1970 mm skladem NCMQXCPÅ - dekor bílá 6087504 1990.00 m2 .COKP½VOO FWD'ZRGTKGPEG ZZOO DCNO2 8634412 QF RįK QFDøTW m2 O m2 2 .COKP½V OO #M½\KG ZZOO DCNO2 8204331 QF +PVGTKÅTQXÅFXGįGLUQWFQF½XCPÅDG\MQX½PÉ C\½TWDPøXêGVPø\½OMWC\½XøUW QF E - 600-800/1970 mm skladem RQXTEJHÏNKGFGMQTQįGEJ 8014138 1185.00 F 6įMQOGTêPÉRTQUVQT[ UPQTO½NPÉORQWzÉX½PÉO - 800/1970 mm skladem - sklo satinato NCMQXCPÅFGMQTDÉN½ 6087516 3290.00 5VTWMVWTCMXCNKVPÉNCOKP½VQXÅRQFNCJ[ RįK QFDøTW m2 O m2 2 Povrchová vrstva:UGUMN½F½\VGRNGOVXT\GPÅOGNCOKPQXÅRT[UM[įKEG ,GX[UQEGQFQNP½XŃêKQFøTWCEJT½PÉNCOGNW Dekorativní vrstva:VXQįÉFGUKIPNCOGN[,G\RCRÉTW MVGTÙLGRQVKwVøPÙHQVQOGEJCPKEMQWTGRTQFWMEÉ Nosná deska:LG\GFįGXCMVGT½VXQįÉCzOCVGTK½NW CVQDWì\FįGXQVįÉUMQXÅ/&(PGDQ*&(FGUM[ Spodní strana:PGDQNKRTQVKVCJQFRW\WLG XNJMQUVCX[XCzWLGPCRøVÉMVGTÅX\PKM½ XÉEGXTUVXQWUVTWMVWTQW povrchová vrstva dekorativní vrstva *&(sPQUPÙOCVGTK½N protitah protihluková vrstva •XPøLwÉ•RŃFPÉ•VQêKVÅ • maloprostorové 5EJQF['QU wÉįMCOOPCXÙwMW RQFNCzÉOO UVWRĢŃXRTQXGFGPÉDįÉ\C s kvalitním lakem MQXQXÅê½UVKURT½wMQXÙO P½UVįKMGO UVįÉDTP½ FQRQTWêGPQLCMQ XGFNGLwÉUEJQFKwVø 8200523 RTQUVQTQXøÖURQTPÅ Klika Kiel - PZ/BB/WC EJTQOGHGMVPGTG\ 8873248-50 od 645.00 5PQY Ń jKTQMÙXÙDøTTŃ\PÙEJV[RŃUEJQF 1įGEJ Zenit 22 - 800/1970 mm skladem UMNQêKPêKNCêKT½RQXTEJ HÏNKGFGMQTQįGEJ 8014168 1985.00 RQXTEJHÏNKGU&GHGMVGO Klika Rustik 2<$$9%DTQP\ 7533300-2 od 605.00 5PQY Klika Slza - PZ/BB/WC, nikl 7520852-4 od 395.00 .COKP½VQXÅRQFNCJ[ .COKP½VOO V HORNBACHu RQXTEJHÏNKGU&GHGMVGO Klika Marina - PZ/BB/WC, 72/90 OCVPÙPKMN 7075718-21,7,8 od 299.00 ':-.7<+80÷ 5KPING V HORNBACHu - 600-800/1970 mm skladem - povrch fólie, dekor jasan 5753931 1250.00 Colorado V - 800/1970 mm skladem - sklo satinato, povrch fólie - dekor jasan 5753958 2150.00 - 600-900/1970 mm skladem - povrch fólie, dekor bílá 8472384 od 699.00 Colorado V - 800/1970 mm skladem - sklo satinato - povrch fólie, dekor bílá 8845742 2050.00 V SORTIMENTU E QF 6įMQOGTêPÉRTQUVQT[ UQDêCUPÙORQWzÉX½PÉO