Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Leták - srpen 2016

Platnost od 1.8 .2016 do 30.8 .2016


Leták - srpen 2016 - strana 9
     

Leták - srpen 2016 - strana 9

5RT½XP½DCTXC RTQMCzFÙ RTQLGMV 018÷  MI</# RNPøQO[XCVGNP½ /Q\CKMQX½ QOÉVMC/1 1525.- 25 kg - jemnozrnná dekorativní mozaiková omítkovina - s hrubostí zrna 1 - 1,8 mm URQVįGDCsMIO2 PCRį6002098 MI /+/1ĮÁ&0Á0#$©&-# 2TQNWZ#TMVKM - vysoce bílá, interiérová, disperzní akrylátová barva QFQNP½RTQVKXQFøCQVøTW FNG&+0 X[FCVPQUVsO2\MI 8466076 MI QVøTWX\FQTP½\CUWEJC 629.- 18 kg PGLDøNGLwÉ 199.- 750 ml 379.- 209.- 600 ml 899.- RTQ\FTCXÅD[FNGPÉ 10 l </# 27#MT[N½VQXÙNCM XJQFPÙPCFøVUMÅJTCêM[ 215.1NGLPCRTCEQXPÉFGUM[ CPVKDCMVGTK½NPÉDG\DCTXÙQNGL WTêGPÙMQwGVįGPÉRTCEQXPÉEJ FGUGM\GUWTQXÅJQFįGXC ONCzPCO2 5509709N 259.- 249.- 250 ml CZ 0816 750 ml 8½NGEOCNÉįUMÙ 41:1.+& OCUMQXCEÉR½UMC UGVR½UGM OOO5722633 225.- 799.12 l DCTGXPÙNCMPCXQFPÉD½\K NGUMPGDQJGFX½DPÙNGUM RTQTQDWUVPÉCGZVTÅOPøQFQNPÅP½VøT[ v interiéru i exteriéru ONPCEECO2 PCRį8735490N 750 ml 2įÉUNWwGPUVXÉ 5RGEKCNKV[ 1690.- OCVPÙFKURGT\PÉX[UQMQMXNCKVPÉ P½VøTKFG½NPÉRTQEKVNKXÅQD[VPÅ\ÏP[ DG\QDUCJWFT½zFKXÙEJN½VGM NCzPCO2 5983465 N do vyprodání zásob UVCêÉLGFGPP½VøT 750 ml 10 l *[RQCNGTIÅPPÉ UPøJQDÉN½DCTXC FGMQTCVKXPÉRGêWLÉEÉCQEJTCPP½NC\WTC PCFįGXQXKPVGTKÅTW ONPCEECO2 PCRį5509696N VKZQVTQRPÉUKNPQXTUVX½NC\WTCPCFįGXQ v exteriéru - chrání proti zamodrání a plísni - vydatnost cca 12-16 m2N PCRį8511540N - barva ve spreji X[FCVPQUVEECO2N - s nastavitelnou rozprašovací tryskou 6005652,3 N &øVUMÅRQMQLG +PVGTKÅTQX½NC\WTC $QPFGZ5WRGTKQT - bílá, silikonová fasádní barva - vysoce prodyšná UMXøNGMT[LG - 10 l na cca 60 m2 3835322, 3835319 QFN 425.- 500 ml - matná disperzní interiérová barva nejvyšší kvality - nejvyšší krycí schopnost NCzPCO2 3831456 N FNQWJQFQDøGNCUVKEM½ 5RTGLTCFK½VQT /#5610 URGEK½NPÉP½VøTRTQX[VXQįGPÉ RQRKUQXCVGNPÙEJRNQEJ PCUVøP½EJFXGįÉEJêKP½D[VMW - 500 ml na 8-10 m2 6044992N 5PøJQDÉN½ RTQHGUKQP½NPÉDCTXC FNQWJQFQDøEJT½PÉEÉQEJTCPPÙP½VøT s excelentní kryvostí ONPCEECO2 PCRį5509636N  </# 5%4+261 Interiéry Fasády -T[EÉDCTXCPCFįGXQ 2TQHGUKQP½NPÉ HCU½FPÉDCTXC V SORTIMENTU - 25cm 5180856 8½NGEOCNÉįUMÙ - 10 cm Hornmal MQORNGVUFTz½MGO 7584035 UVGNGUMQRKEMQWV[êÉ 169.- 39.- 15