Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nové noviny Kauflandu

Platnost od 4.8 .2016 do 10.8 .2016


Nové noviny Kauflandu - strana 29
     

Nové noviny Kauflandu - strana 29

 9HGRXFtREFKRGQtKRGRPX Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 3RçDGXMHPH • SŠ/VŠ vzdČlání • prokazatelnou, úspČšnou praxi v oblasti maloobchodu • zkušenosti s vedením lidí • schopnost pĜevzít na sebe zodpovČdnost • komunikativní znalost nČmeckého þi anglického jazyka - výhodou • trestní bezúhonnost 9HGRXFtVPďQ\RGGďOHQt7HFKQLNHUSRRO 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží!  Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, kontaktujte nás prosím na emailu: personal@kaufland.cz. 9DåtP~NROHPEXGH provádČní denních, týdenních a mČsíþních kontrol manipulaþní techniky; koordinace þinností externích poskytovatelĤ služeb a Ĝešení odpovídajících objednávek; zodpovČdnost za skladování náhradních dílĤ; zodpovČdnost za správné plánování smČn, efektivní koordinaci spolupracovníkĤ, za správnou a úplnou evidenci docházky, vzhledem k zákoníku práce a interním pĜedpisĤm; vedení a archivace odpovídající dokumentace a provozních knih. 3RçDGXMHPH • SŠ vzdČlání - technické vzdČlání nebo praxi v oboru • zkušenosti s vedením zamČstnancĤ • PC dovednosti, SAP výhodou • znalost NJ výhodou • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Přijmeme pracovníky na pozici OCHRÁNCE .RQWDNW veřejných prostor OC Náborový příspěvek 2 000 Kč Příspěvek na ubytování a dopravu Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz Kariérní růst Uniforma zdarma 800 111 112 | nabor@m2c.eu Týdeník Kaufland do Vašich schránek  9HGRXFtVPďQ\POpĀQìFKSRWUDYLQ 3URGDYDĀNDSRWUDYLQ 6NODGQtNFH HLEDÁME ŘIDIČE/ 3URGHMQD3UDKD²-DURY97ĢHåěRYFH 3RçDGXMHPH • vedoucí smČny: odpovídající praxi, zkušenost s vedením lidí - výhodou • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost • trestní bezúhonnost ŘIDIČKU KAMIONU  WƌŽŶŽǀĢǀnjŶŝŬĂũşĐşnjĂŚƌĂŶŝēŶşĚŝǀŝnjŝŚůĞĚĄŵĞƎşĚŝēĞĂƎŝĚŝēŬLJ • ŵŽǎŶŽƐƚƚƵƌŶƵƐŽǀĠŚŽƐƚƎşĚĄŶşĚůĞƉŽƚƎĞďƎŝĚŝēƽ • ŵŽǎŶŽƐƚŽďƐĂnjĞŶşƉƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀĐĞŝĚǀŽũƉŽƐĄĚŬLJ Jezdíme do: IT, DE, A, HUN, ROU, HRV, SK Josef Koupal, vedoucí dopravy Nicotrans a.s., koupal@nicotrans.cz 1,&275$16DV+OLQVNiDýHVNp%XGČMRYLFH,ý2',ý AAS 29 / – 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku (ne u pozice vedoucí smČny) • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. Telefon: +420 602 481 689 www.nicotrans.cz za obsah inzerce ručí zadavatel 109