Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nové noviny Kauflandu

Platnost od 4.8 .2016 do 10.8 .2016


Nové noviny Kauflandu - strana 30
     

Nové noviny Kauflandu - strana 30

Komplexní EH]SHþQRVWQtVOXåE\ DIDFLOLW\PDQDJHPHQW -VLNRPXQLNDWLYQtUiGVHXþtãQRYêP YČFHP"&KFHãVXSHUSUiFLY3UD]H" 5R]ãLĜXMHPHQiãWêPRQiVOHGXMtFtSR]LFH  ‡ ‡ ‡  'RVWDQHVHWLSURIHVLRQiOQtKR]DãNROHQt ]tVNiQtFHUWL¿NiWX]GDUPDXKUD]HQt YVWXSQtFKOpNSURKOtGHN 0]GDEXGHXSĜHVQČQDSĜLRVREQtFKSRKRYRUHFK               RVWUDKDSURGHMQ\ GHWHNWLYYFLYLOX REVOXKDNDPHURYpKRV\VWpPX .RQWDNWWHO HPDLOMXVWRYD#DYHVVHUYLVQLF] %H]SHþQRVWQtVOXåEDSĜLMPH QDVYp]DNi]N\Y3UD]H2VRE\ VþiVWHþQêPQHERSOQêPLQYDOLGQtP GĤFKRGHP ý,'3,' QDKODYQtSUDFRYQtSRPČU 95È71e675Èä1e$35$&291Ë.<Ò./,'8   !"#$%&'())%& *+, -  ' . / 0 111% & '+  . $$% & '+ . $$% & 222  '( 3 -!, 23 !+ ..0  !, 2  '(  '(. !, *45 ( ,( ! ,. '+  .+ !,    Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Kontaktujte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. 0]GDEXGHXSĜHVQČQDSĜLRVREQtFKSRKRYRUHFK       ! " #$$ %$ &'#$(  & 9ROHMWHQDWHO 3LãWHSHUVRQDOQLSUDKD#DYHVSOXVF] 3URGDYDĀNDSRWUDYLQSRNODGQt %ULJiGQtNFHQDSRNODGQ\GRSOěRYiQt]ERçt 3URGHMQD3UDKD²9\SLFK%ďORKRUVNi Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 3RçDGXMHPH • plnoletost, fyzickou zdatnost • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost, trestní bezúhonnost 3UDFRYQtNFHNRQWURO\NYDOLW\YìURENĪ 3UR0DVR]iYRG 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt • pro brigádníky: odpovídající odmČnu a dĤkladné zaškolení 9DåtP~NROHPEXGH kontrola kvality finálního výrobku, kontrola balení a ukládání výrobkĤ do misek dle specifikace, kontrola etiketování, kontrolní mČĜení ve výrobČ dle stanoveného plánu, zpracovávání výkazĤ z kontrol, školení a seznámení zamČstnancĤ s výsledky kontrol, kontrola provozní a osobní hygieny. 3RçDGXMHPH • SOU/SŠ vzdČlání – potravináĜské zamČĜení výhodou • praxi v potravináĜském prĤmyslu • ochotu pracovat ve smČnném provozu • uživatelskou znalost MS Office • schopnost vČcné kritiky • zodpovČdnost, spolehlivost, dĤslednost, samostatnost • trestní bezúhonnost Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. 1DEt]tPH • HOTOVOST AŽ DO DOMU • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ STAÈÍ ZAVOLAT • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY E ÁM HLED ODNÍ H PCE OBC ÁSTU Z AŽ 70.000 KÈ • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz 840 111 177 WWW.SMARTPUJCKA.CZ AAS 30 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 110