Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akce v supermarketu Albert

Platnost od 3.8 .2016 do 9.8 .2016


Akce v supermarketu Albert - strana 4
     

Akce v supermarketu Albert - strana 4

Kuřecí prsa s kostí 89 • chla chla ch lazzeená laze ná • 1 kg KKaach chnaa 9139,0020 4990 • mraž ažžeená enná • 11 kkg • různ ů né hhm mooottnno mot m nos oosst stiti 89,90) -44 % SLEVA 35% MRAŽENÉ 79 90 94,90) -15 % KKuře Ku uřřeecí cí gri ril m miix GGuurm rmán án • masn mas asnný polo asn polo oollo lotov lotov ttooovvaarr • cchla hlaazen hl hla zzeenný • 1 kkgg zen VVeeppřřov ová pl pleecc bez ez kos osttii – vce celk celk lku • chlaazen zeeená • 1 kg kg 12990 74 90 119,902 149,002 -12 % -37 % 16 90 23,90) -29 % RETRO RE TTR RO KKrráálloovvsský skký ššuunk nkkov ový sp ov speec eciá ciiá iál ál • ccena ena een nnaa za za 10 100 g 0 gg • bbez ezz lep ez  ez leeppku le kuu,, ssóójjii aa ggglut luuta lut uttama aman manu nu sod soooddnéh dného néh néh né é o E6621 6221 21 12 90 16,901 -23 % Hovvěězzíí přřeedn Ho dníí bez kkoosstti – kklliž be ižkkaa • chla hla l zen zeenná • 1 kg kg • do vyyp ypr pprrod oddáání odá nníí zzás zááássob ob ŠŠunk Šu unk nka Al Albbeert ert rt • cena ennaa za en za 11000 g 0 gg •• v  vvýbě výýbě ýbbě b rrov roov ová jako aakkkoost st 1390 22,90) PPrrin inc ssaalá alá lám -39 % • cena ceena naa za 10 1000 g  gg • prrod odej od ej ii v  vvce ceellkkuu cel po p odí díl m ma assa a 72 % 72 vyyn niik ka ajjíící cí na c esty na esttyy es 92 % 92 ve v ep epř př řov ového boku bo ku ŘADA CELÁ VODÁCKÁ SLEVA min. 20 % 11 9014,901 Moora M orraavvs vsk skkéé uuzzeenné m uzen maas aso so 12 90 17,901 • ccena ennaa za ena en za 10 100 g 0 gg -27 % -20 % AAnng nggllic iccká ká sllaani ká ninnaa • ce cena na za z 10 1000 g 100 g 0 g vhodné i na gril gril EXKLUZIVNĚ V ALBERTU VÍCE BEZLEPKOVÝCH UZENIN NALEZNETE V NAŠICH SUPERMARKETECH ALBERT. SM 31 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE07.indd 4 28.07.16 16:18