Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akce v supermarketu Albert

Platnost od 3.8 .2016 do 9.8 .2016


Akce v supermarketu Albert - strana 5
     

Akce v supermarketu Albert - strana 5

11 9014,901 Záávi Zá vin lilissttov vi ový • různ ůznné druh ůz ruuhhy • 12 ru 125 g 5 gg • 100 000  0 g = 9,52 9,552  9, 5222  KKčč • pou ouuzze ppro  ouz ro  rro o pprode pro r dej ro ddeeejjny ny s v s vlastní laastní llas níí ddoop dop opék ééká kkáárno rnou noou -20 % 7 90 12,901 7day 7d ays cr croi croi oiss ssan ant nt • bale ale alené lené né • 600 g 0  g • 100  000  0 g = 13 13,,17 1177 Kč Kč  • růůzn ůzzn zné drru ruh uuhy uh hy Bageta malá 2 • tm tmav avá • 50 50 g • 11000 g = 55,,8800 Kč • ppoouuzze proo  pr pr prod rooddejny ejny ej ny ss  vvllas astn tní ddooppééká kár árrnnoouu 93,90(0 SLEVA 25% 290 3,50( -17 % RRoohl hlík ík star tarrooččeeský ta ský sk • 70 g 70 g 00  gg • 100 11000 00 g = 4 = 44,15 1155 Kč Kč • pouze ouuzze ppro  ou ouz ro  ro o pro pro pr rodej deejjnnyy ss vvl de vlas lastní lla as a ttní tnní dooppééká dop do ékká kárrno rnnnoou -38 % 1490 20,90) -28 % Rolá Ro láda da • různ různ ůůzzznné drruh ruuh uuhy hy • bale aallleená ná • 200 00 g • 100 000 g = 7,45  00  7,445 7, 45  5 Kč Kč 100000% gaara 1100 arra rance ncce ce kvvali ality lity ty – záruka áru áru rukkaa vrá vrráácení vr cenní pen cen eeně nněěz. z. Akc AAkkc kce trvá vá do vá do od odvol odvol vvooollání ání ní. PPodr oodr od droobn dr obbn bná prav rraav avid iddllaa na www idl ww. w w w...alb alb aal llbbert ert rt.cz cz a v prod cz rod ro odejn ejjnnách ej ááccchh Al Alber berrt.t. GGa be bert Gar aarrance anc ncce se vzzttah vz vzt aahu hhuuje je na na pot ppooottrav raavvin ra iiny ny, kosm ny osm os meti eetttiikku ku, u, u droge ddrrog oge ggeeri riiiiii, hyygi ygggien enu enu nu a hyg hhyyyggie ien ienick ien enick iccckké pap appíírov apí roovvé prod roduuk ro ukt kktty, y, ppéč péééčči o zu zubyy a krmivo rm vo rm rmi vo ppro roo zv zvířa ířřaattaa za zzak akkooup uuppené pené eenné né v pro pprrodej dejjnněě AAlb Allbbeert errt. Z gar arraannce ara ncce ce na na po pootra ttra raavvin viin iny jssou soou vy vylou lou ouččen oučen čeeenny allko lkko kohhol hooollické icck ick cké náp áápo ppooje, jee, e, ta tabbák báákové ákkoov ové vé vý vé výrob roob obky ky a ggast asssttro aast ro pro prroovoz pr vvooozzyy (res eesstau taauurac ta raacce/ e/k //kkavá kaavá avvárny várny vá rnyy).). AAHO rn AHHHO OLD LD Cze Czzeecchh RRep Cz Reeeppub ubbllic, ubl iiccc,, a. a. s. s., si vvyh si vyyhhra rraz aazzuje uujjjee pr právo ráávo ávvo vo zm změny ěnnyy po podmí dmí dm mínek nneeekk aakkcee ččii jjej ejíh ej ího hhoo uk ukonč oonnnččen eníí be ení bez náh bez áhhrrady áhr rady addyy, a to ad to fo form rm rmo moou ou ozzná znná nnámen ámení mení na ww me men ww ww. w..alb w albert al alb lbeert lb errrtt.cz .czz a nnaa pro prodde pr dej eejjnác nnááácchh.. 229 Kč 399,00* Zla é Club Zl Zlat ubb suuššenky ky • 140 g • 100 00 g = 10 10,65 65 Kč Kč -42 % 1490 19,901 -25 % Ariell pr prac acíí pros pros pr ostř ttřřed edek ek • 500 ddávek • 1 dá dávvka k = 4,5588 KKč Kč • vyb vybr ybbrané rané néé dr druhy Akkce platí od 3.. 8. do 16 16. 8.. 201 20016. 20 Akcee pplat Akc latí od 3. 8. do 166. 8. 201 lat 016. 016 790 990 12,501 13,901 -36 % -28 % Star St a oppraameen ar PPeenam m mouk m ukaa uk • svět vět vě ětléé vvý výč ýýččepní piiv ivo vvoo • 0,5 , l •1l= = 1155,8 ,80 K 0 Kčč • záálooha naa lá lláh ááhhevv 3 Kč Akcee ppllatí odd 27 27. 7. doo 9. 8. 8. 20 201 016. 6 • 1 kg k • vybrané anné druhy ané hyy AAkc kce plat atí ood 27. 7. do at do 9. 8. 20 2201 0 6. PEČIVO SM 31 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE07.indd 5 28.07.16 16:19