Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Speciální nabídka hypermarketu

Platnost od 3.8 .2016 do 9.8 .2016


Speciální nabídka hypermarketu - strana 1
     

Speciální nabídka hypermarketu - strana 1

2590 50,90) Kuřřeeccíí čtv Ku tvrt rtkkyy •m mraž rraaž raž ažené eennnéé • 7700 700000 g • 1 kkgg = 28 288,,42 28, 42 KKčč -49 % Hellma He mann nn’s ’s • 420 20 ml ml • 100 00 ml ml = =  6 = 6  6,65 ,66655 Kč Kč • majo a néz nééézza • ttaata tarrsk ská omá sk máč m áčkkaa áč 1990 48,90) -59 % 5490 79,90) -31 % MRAŽENÉ Grililov Gril Gr ovaaccí klob kloobbáássa kl s ei eida dame mem VVeeppřřoovvá pe peče čeně enněě bez ez kosti oossttii – vce celk lku • chla chhla hlla lazen zeen ená • pl plat aatí ttíí po pouze ouze uuzzzee př při koup koupi oouuuppi oup zz oobbsl sluh uhhoova uho vvan aannéh éého hhoo úússek eeku kkuu • přiři kou kkoupi ko ooupi pi me men m eennšíh šíhho m množ noožžsstv nožstv no nož ství st ttvví nneež eež  žž 55  5 k   kkg cceeenna cen na za 1 kg kg = 99, 99, 99 9,90 90 Kč Kč 89 90 159,002 cena za 1 kg při koupi 5 kg a více -43 % 9 9014,901 • 46600 g • 10000 g = 1111,94 ,994 94 Kč Kč • v na nabbí bíd ííddce ce ttak taak aké Gri GGr rriilov lov lo ovaací accí cí kklloobá obbbáássaa s  nnivo ss n s nivo voou a Gr Grilo ilo lovac vací va kllloobás kklo bbáás ásaa s pe petr tržželk trž ellk lkou, ou, ou 460 46 460 60 g zaa 54 54,900 Kč 54, Kč (79 79,90 79 90 Kč 90 Kč) KKuuku kuřřiiccee kllaas • 1 ks ks -33 % Dřev Dř evěn věěnné uh uhlílí • 2,,55 kg kg • 1 kg kg = 117, 1777,9966 Kč Kč 44 90 69,90) -42 % 84 90 144,902 -41 % Olivov Ol ivov iv ový olej oleejj ol Fran Fr anz Jo Jose sef • 50000 m mll • 100 00 m mll = 1 =  1166, 6,9 ,,9988 K  KKč ŠŠppeekkáč áčky ky 11 9016,901 GGrrilloovvaaccí cí hhaasi sič iččsskkáá vypé vy pékkaačk čka • cena eenna na za za 11000 g • 4000 00  00 g • 100 000 g = 7, 00  7,988 KKčč 7,98 31 90 44,90) -28 % -29 % . Spec Sp eciá eciá iálln ní na nabí bíd dk ka p ka pllat atí v h hyyp pe erm rma arrk ke ete tec ch h Alb lbeerrt: rt: t: BÍL ÍLIN INA A,, BR RN NO – Ce NO Cejjll, Mo Modř dřiiccee,, Vííd deň eňsk ňssk ká, á, CHE HEB – Drag Drrag D agou ouns uns nská ská ká, FRÝD FRÝD FR ÝDEK EK-M -MÍS ÍSTEK TTEEK – 17 17. li lissttop list opad du, u, HR H RADEC AD A DEC EC KRÁ RÁLO RÁLO LOVÉ VÉ – Kut utno utno noh ho orská rsk rs ká á, V á, V.. Ne ejjed edlé lého, hoo, JJA h ABL BLON ONEC EC NAD AD NIS ISO OU U, LLIIB BEERE REC – Če Česk ské m mlládež ádež ád eže, e, LIT ITO OM MĚĚŘ ŘIC ICE, E, MLA LAD DÁ Á BOL OLEES S SLA LAV LA AV – Jičí Jiččíínnsská Ji ká, Na Na Rad adoou uččii, OSTR OS STTR RA AV VA – Du Dub biina, na, P na Po oru ruba ba, Ru Rudn dná, á, PARDU AR A RD DU UB UBI BIIC CEE – Pod odděb ěěbbra radsská ká, P Paala lacckkéh kého éh ho ttřřííddaa,, PLZ ZEEŇ Ň – Čeerrni nice ce, R Rooky kyca cans nská ká, PR PRAH AHA – Bu Buto tov ovi vice, ce, Ho ce Hossttivař iivvař ař, Ch Chod hooddoovv, Prrůůh P hon onice, ic ce e,, Ruz uzyyn ně, ě, Ště těrb rboh boh ohol olyy,, Zličí lliičí číín, n, PR n, RO OS STTĚJOV ĚJO ĚJ OV V V,, ST STAR ARÉ MĚST MĚS MĚ STTO O,, TÁ ÁB BOR OR – Chý hýno novs vskká á, TTEEP á, PLLIC ICE – S Srrbbiicckká, á, Nák ákla ákla ladn dníí,, ÚS STTÍ NAD NA N AD LA LABE BEM M,, ZLLÍÍN. ÍN N.. www.albert.cz HM 31 297x380 01-02 PREBAL VERZE07.indd 1 3. 8. – 9. 8. 2016 27.07.16 20:13