Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akce v hypermarketu Albert

Platnost od 3.8 .2016 do 9.8 .2016


Akce v hypermarketu Albert - strana 7
     

Akce v hypermarketu Albert - strana 7

RYBA TýDNE T áp Til á ie m máá hutn u ěějšší maso ut bbez ezz kkoostí ostí s , nnaa kter teréé se d ře dob ře vá váž á e koře oř ní n při ř příípr pravě. v vě JJed eddnáá see o slad adkov adkov kovodn odnní odní ryb ybu, u, jej u, ejíž í mas a o obsa obsa bsahuj hu e huj huje těělu pros těl tě osspěšné pěš ě né ěš n oome meggaga-3 a-3 mas asttné né kkys ysselliny ny. y. JJee vhodn ddnáá na n pe pečení, čen ení,í, ssma mažžen m eenní čii zzapéékání. kán ání.í. TILÁPIE NILSKÁ FILET ilustrační foto Moořřsskkáá štitika M kkaa kuucchaaná ná 119 90 149,902 • 800 00 g • 1000 g = 14 14,99 14,99 ,99 99 Kč Kč • uved uved eddená ennnáá gr ggramá aam amá mááž je hmo mootno m tnost tnost st bez gl glazu azzury ry ry Fileet z aalljjaaššsské Fi ké treesskky 89 -20 % 49 90 72,90) • cchl chhhllaze aze az zennýý • vooln ollnný • ce cenaa za cena za 100 1000 g 10 • pouz uze v pr prod oddejná ode jnn ch ch s  oobs ss o bssluho bsl uhhoovvan uh vaannýým m ús ússeekem úse kem m čeeerrst ččer sstv tv tvýých ýccchh ry ryb • v nab nabídc aabbídce íddc ídc dce ttak aakké TTilá ilápie ilá lláápie pie ie ni nilsk lssskká fifile leet,t, let, vak vva aakkuo uově uov oovvě bale alleený al nný, ýý,, 10 100 g zzaa 226, 266, 6,90 990  0 Kč Kč • 3350 550  50 00 g • 1000 00  00 g = 12 12,83 83 KKčč 83 • uved ved ve eden ená gr ená gram amá máž jjee má hhm hmo motn mo ttnost tno nnoost st bez beez gl glazu azzzury azury ry 4490 79,90) -43 % MRAŽENÉ • 270–320 g • 100 g od 15,60 Kč • vybrané druhyy TTiilá iláp lápi lá pie ni nils ils lská ká filet et -30 % MRAŽENÉ Pizza Buitoni super cena ŽŽrraallok ok stteeaakk 90 129,902 • 800  800 00  0g • 1100  00  000 0 g = 11 11,2 ,24 244 Kč Kč • uved uved veeddeená ennáá gr gramá aamá mááž je je hmo hm motno tno tnost n stt bbe bez eez ggllazu aazzuuryy 2690 MRAŽENÉ Tatra mléko 11 • 33,,5 % • 1 l • př přii ko koup upii 1 ks cen up ena 12 1 ,9 ,900 Kč Kč -31 % 919,9010 cena za 1 ks při koupi 12 ks SLEVA 40% MRAŽENÉ Rama 2490 • 225 g • 100 g = 11,07 Kč • v nabídce také Bertolli s máslem a olivami za 29 90 Kč 29,90 Kč 43,90) MAX. -43 % 13 90 super cena Mléčná rýže • 175 g • 100 g = 5,66 Kč • vybrané y druhyy 49/1 DEN KS 9 9014,901 -33 % Tvaroháček • 100 g • vybrané druhy 9 9012,901 -23 % Jogurt řecký • 1 kg • 0 % tuku 7990 99,90) -20 % Kefírové mléko • 450 g • 100 g = 3,09 Kč • vybr y ané yb an drruuhy dru dr hy HM 31 190x297 01-07 ZAKLAD VERZE08.indd 7 27.07.16 19:59