Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akce v hypermarketu Albert

Platnost od 3.8 .2016 do 9.8 .2016


Akce v hypermarketu Albert - strana 8
     

Akce v hypermarketu Albert - strana 8

Krajanka Jogurt Florian 5 • 1550 g • 11000 g = 3, 3 944 Kč • při přři ko koup uppi 1 ks ks cen e a 9, 9 900 Kč • vy vybr branné dr bran druh uhy uh hy • v libo lilibovo boovo voln oln lnéé kkoombbinnac acii • 130 g • 100 g = 7,62 Kč • vybrané druhy 99,90(0 990 12,901 -23 % cena za 1 ks při koupi 2 ks SLEVA 40% Nugeta • Arašídová pomazánka • 340 g • 100 g = 16,15 Kč 5490 69,90) -21 % kupte dva a ušetříte MAX. 20/1 DEN KS 3 905,50( Maako M kovk vka • 70 g • 100 100 10 00 g = 5,,58 5588 KKčč Čokkooro Čo oro rolk lka ss  pu pudi udi dingem ngem ng em KKoobbllihha • s ná nápl nápln pln pln lní ovvoc voooccnou noouu • 60 no 60 g • 100 00 g = 9, 9,84 ,8844 KKčč 590 • 6655 g • 100 00 g = 12 12,,1 ,16 16 Kč 16 Kč 6,90( -29 % 7 909,90( -20 % -14 % Z NAŠÍ PEKÁRNY Chlé Chlé Ch léb Šu Šuma mava ava va Croi Cr roi oissan oiss ssan ss ant • bale aallený lený ný • růz ůzzné ddruh ůzn ruh ru uhy uh • 65 g • 100 1100000 g = 122,1 2,,116 Kč 7 909,90( -20 % BBllookk • mrram am amoro orro rový vý aa sstra vý trracc rraacc ccci cciiaate attteella la la • baale alle lenýý • 400 00 g • 1100 00 g = 88,,73 00 73 KKčč 34 90 42,90) • kkráj rrájen ráj ený nýý • bal aale lleennýý • 600 00 g • 100 00 g = 2,49 2,499 KKčč 2, 1490 19,901 -25 % -18 % 10000% gara 10 100 aarrraannce nccee kv kkvali valit aallilty ali ty – záru áruuka ka vrá vvrácen ráácen rácen ceení peně eennněězz.. Ak Akc kce ce trvá trvá rváá do do od oddvol vvol o áání ol ánnníí. Podr d obn dr obn bná prav prav raav avidl i la nnaa ww ww. ww w albert alb alb llbert bert eert.cz rrtt.cz cczz a v prrod rood odej eejn jjnnáách ácch ch Al Alber Alb bbeerrt.t. Gar bert Gar Ga a anc anncce se se vzta zttah ttaahuj hhuujje na pottra po pot rrav avin av iiny nnyy, y, kosm ossm smeti etikku, kuu, u droge drog dr oge oge g rii r i, hhygi ygg en ygi enu nu a hyg nu hyygiien hy e ick cké ké papí apíírov ap roové prod ro r ukt ro kty, kt y, ppéč éči o zuuby by a krmi rm m voo pro proo zzvvíř íířa řa řata atta zak akoup oouup upeené enné v pro prrrodde dej ejně ejjně ně Alb Allbbert Al e t. Z ga er garan r ce na ra na po ppot oottrra rav aaviiny n ny jso js soou vylo y učeenyy aalk l oho oh liccké ké náp nápoje ná ojee, tabá bbáákov k é výroobky kov bk a gas gastro troo pr tro prrovo ovvozzyy (re ovo reesta s uura rraacce/ ee//kav /kav a ár áárn rnny). nyy). )). AH AHOLD AHOLD LD D Cz Czech ech Re ech Reppub puubblic lil , a. ss.,., si si vyh vyh vy yhraz aazzuje uj právo uj prrávo v zm měny nyy po poddmí mínek mí nnek nek akce či její ak akc ejího ej hoo uko končeení ní bez ez ná n hrady, hra rady, y, a to to for formou mo oznám mo oznámení oz nám ámení ní na na ww ww ww.a w albe w. w.a beert. rt cczz a na prod oodejn ejnnác ej áách ch. h. HM 31 190x297 08-17 ZAKLAD VERZE08.indd 8 27.07.16 19:46