Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nízké ceny

Platnost od 11.8 .2016 do 17.8 .2016


Nízké ceny - strana 31
     

Nízké ceny - strana 31

Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Jste týmový hráč, který oceňuje stabilitu, otevřenost a spolehlivost? Pak jste tu správně! Tady jsem správně! Nábory pro budovanou prodejnu v Praze 10 – Horní Měcholupy 3URGHMQD3UDKD²9\SLFK%ďORKRUVNi se konají Stabilní zaměstnavatel 3URGDYDĀNDSRWUDYLQSRNODGQt %ULJiGQtNFHQDSRNODGQ\GRSOěRYiQt]ERçt 13. 9. 2016 od 9 do 17 hod. v klubu Varta, Boloňská 310, Praha 10. Dostavte se prosím přímo na nábory nebo nás kontaktujte na e-mailu: personal@kaufland.cz Nabízíme: • pracovní smlouvu na dobu neurčitou, možnost kratšího úvazku • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní příplatek za noční směnu • v rámci věrnostního programu dovolenou až 5 týdnů, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (příspěvek na sportovní aktivity) • důkladné zaškolení a návazné firemní vzdělávání • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ!  3RçDGXMHPH • plnoletost, fyzickou zdatnost • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost, trestní bezúhonnost  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt • pro brigádníky: odpovídající odmČnu a dĤkladné zaškolení  Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera Týdeník Kaufland do Vašich schránek  Hledáme právě Vás! Stabilní zaměstnavatel Tady jsem správně! PRACOVNÍKY SKLADU pro náš centrální sklad v Modleticích u Prahy Možnost výdělku včetně výkonnostní prémie až 30 000 Kč. Další nadstandardní benefity např.: • dotované jídlo v kantýně • v rámci věrnostního programu dovolená až 5 týdnů • dotovaná karta Multisport Zasílejte životopisy: CZ-LOG-MO-NABOR@KAUFLAND.CZ nebo volejte: Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera 323 646 830 9HGRXFtREFKRGQtKRGRPX Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 3RçDGXMHPH • SŠ/VŠ vzdČlání • prokazatelnou, úspČšnou praxi v oblasti maloobchodu • zkušenosti s vedením lidí • schopnost pĜevzít na sebe zodpovČdnost • komunikativní znalost nČmeckého þi anglického jazyka - výhodou • trestní bezúhonnost  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, kontaktujte nás prosím na emailu: personal@kaufland.cz. AMO 31 / — 9HGRXFtVPďQ\POpĀQìFKSRWUDYLQ 3URGDYDĀNDSRWUDYLQ 6NODGQtNFH 3URGHMQD3UDKD²-DURY97ĢHåěRYFH 3RçDGXMHPH • vedoucí smČny: odpovídající praxi, zkušenost s vedením lidí - výhodou • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost • trestní bezúhonnost  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku (ne u pozice vedoucí smČny) • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. PRVNÍ CHRÁNÌNÁ DÍLNA s.r.o. Raisova 769/ 9, Ústí nad Labem PØIJME DO PRACOVNÍHO POMÌRU UKLÍZEÈKY A UKLÍZEÈE Pro provozovnu Praha - Kobylisy a Chodov Práce je pouze pro OZP, ÈID a PID Tel. 725 755 733 9HGRXFtVPďQ\RGGďOHQt7HFKQLNHUSRRO 3URREODVW/RJLVWLND 0RGOHWLFHX3UDK\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH provádČní denních, týdenních a mČsíþních kontrol manipulaþní techniky; koordinace þinností externích poskytovatelĤ služeb a Ĝešení odpovídajících objednávek; zodpovČdnost za skladování náhradních dílĤ; zodpovČdnost za správné plánování smČn, efektivní koordinaci spolupracovníkĤ, za správnou a úplnou evidenci docházky, vzhledem k zákoníku práce a interním pĜedpisĤm; vedení a archivace odpovídající dokumentace a provozních knih. 3RçDGXMHPH • SŠ vzdČlání - technické vzdČlání nebo praxi v oboru • zkušenosti s vedením zamČstnancĤ • PC dovednosti, SAP výhodou • znalost NJ výhodou • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz za obsah inzerce ručí zadavatel 58