Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket na tento týden

Platnost od 10.8 .2016 do 16.8 .2016


Hypermarket na tento týden - strana 10
     

Hypermarket na tento týden - strana 10

10 49 90 69,90) 916,9010 -28 % Třtiinový cukr Réunion • 1 kg • veelmi tmavý SLEVA 35% 6 90 8,90( -22 % • 1 kg 13 Omáčky Unncle Benˇs Giana fazzole červené • 400 g • 100 g = 9,223 Kč • vybrané druuhy • 400 g • 100 g = 55,80 Kč -28 % • 4000 g • 1000 g = 10,48 Kč • 25 g • 100 g = 27,60 Kč 36 90 51,901 Ham mé Mexické kuře Želírfix 2:1 41 90 59,90) -30 % 90 24,90) -44 % Nekton makrela v oleji • 240 gg • 100 g = 17,30 Kč • vybrané druhy 24 90 28,50) -12 % 27 4 Maggi Dobrý hosttinec Vimi instantní polévky • 1422–153 g • 1000 g od 18,24 Kč • vybbrané druhy • 50 g • 100 g = 9 Kč • vybrané druhy 90 39,90) -30 % 50 6,10( -26 % Gara Ga arra anc nce se se vzttah hu ujjjee n na a pottrra avviin nyy, ko kosm sm met etik tik iku, u, drooge u, geri riii, i, hyg ygiieenu u a hyg y ieeni n cké cké pa ck papí p roovéé produ roodu dukt ktyy,, pééčči o zu kt uby by a krm mivvo pro prro zzvvíř ířat řat ata. a. Z gar a. ara ran anccee na p pootr trav a in inyy js jsou ou vyylloou uččeen eny ny alk lkoh o ollické iccké ké ná áp pooje, jee, ta ab bá ákoovvéé výýrrob rob obkkyy a ga assttrro prrov ovoz ozyy (rreesstaur oz ta aur u ac ace/ e/kka e/k avá árn nyy)). • ga g ra ranc anc ncee ssee upl plat atňu at ňuje jee na in inffoo kou outtkku outk ku ne neboo inf n o po pokl klad ad dněě • je tř třeb eba mí mít oorrig igin iná állní ní účtteen nkku u • je nu nutn tné vrrát átit itt ale l sp spoooň ň 85 % půvvod 85 odn níího ho mno nožs žstv tví zb bož oží v oorrig giin n ná ální ální ál ním m ba bale lení níí a s eti tike kettoou ou • v př příp ípad íp ad dě zza akooup upen e í věětš tšíh ího mn množ ožst s ví st v zb booží ožžíí můž ůžeette te up pla atn nit garran anci anci c maxx. na na 3 ks • up upla pla latň ttň ňuj ujet eteet e-li el gar aran nccii na mult mu ulttip pack, ack, můžže bý ac být na nača čatý tý//o /otev tteevře vřen vř ený pouz pouzze 1 ks po ks zbo boží ží (a z něěj sp ží pot otře řebo ře b vá bo ánoo maxx. 15 1 % pův ůvod od dn níího ho mno n žs žstv t íí)) • při tv ři akkcci 1 + 1, 1 2 + 1 ap pood. je tř třeb eba vr eba eb vrát átitt všeechny chnyy pro ch rodu du ukt k y, y, spo p tř t eeb bov bov o áno mů m ůže že být ýt pou ouze ouz ze 15 % z 1 ks ks; čá č st sttka ka vám ka ám bud udee vy vypl plac pl acen ac ena en a po p dl dle úč dle účte tenk te nkyy • v rá nk ámc mcii 1 ná náku k pu lzee garan ku aran ar nci c upl p at atni nit m ma ax. x na 3 drruh hy za ako koup upen e éh éhoo zbožží • ga gara anci nci mů nc může žete etee up pllat atni nitt do 3 dnů 3  dn nů od od zak akou oupe ou peníí výýrrob obku (ttzzn. n. den e nák ákup kup pu + 2 násl násslled ná eduj ujíc uj jíc ící) cí), í), ne í) nejp nejp jpoz o dě d jii vša š k v po p sslled ední níí den e spo p tř třeb eeb by / min. in n tr trvva a anl nlivvoossti nl ti ga arrancí ancí an c kryyté t h hoo zbo boží ží • u pot otra r vi ra vin p poodllééh haj a íc ícíc ích ch rychlé rryy zká áze (bez datta sp (b s otře ottřeeby by / mi min. n trv rvan van anlliivoost s i na na etiike k tě tě)) lz lzee ga gara ra an ncci up plla atnit tnit maxx. 1 de tn den od jejic ejicch zako ej za ako koupen up peen ní • ga g ranc ranc ra n i up upla latň tň ňujjtee na pr prod odej odej ejně jně ně,, kde kd de jsstee zb boožžíí zako akkou oupi pili pili li, i, ji jiná á proode dejn jna na m mů ůže ůže že gara ga ranc ra nci vyyříídi nc nci ditt, t, pou ouze uze ze pok okud d má vý výro ýro r be bekk v  vn na abí bídc ídc dce • ga arra anc ncee vvá ám mů m že že být ý odm dmít íttnu nuta ta a v pří řp pa ad děě zře řejm jm méh é o či č op pa ako kova ané n ho ho zneuž neuž ne užit žit ití • čá ássttkka a vám ám bud ude n na avvrrá ráceen na vž vždy vždy dy v hot otov ovo voossti t v Kč bezz oh be ohleedu du na  a to to,, jja aký kým m zp způs půs ůsob sob obem beem m byl yl výr ýrob bek zap a la ace cen • ga cen ara anc nce ce je je pla atn ná do do odv dvvol olán ol olán ání, í, pood dro robn bná prav prrav avid idla la a na ww www w..al .al albe albe bert rt.ccz a v prrod rt.c odeejjn ná ách ch Allb ber ert HM 32 295x324 01-10 ZAKLAD VERZE09.indd 10 02.08.16 19:50