Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket na tento týden

Platnost od 10.8 .2016 do 16.8 .2016


Hypermarket na tento týden - strana 4
     

Hypermarket na tento týden - strana 4

159 Kč A ROZPALTE TO! 139 90 169,002 -17 % KKuuře řecí cí miixx FFllaam meenngo go 189,002 -15 % Maarriino M novvaané né veeppřřoovvéé meddaaiilloonnky me med ky – Ita talliia • ch chla chla laze zený ný • 11,,7  7 kg kg • 11  kg kg = 822,,29 29 Kč •m maaasn sný po sn polo lottoova var •m maasn sný po ppolo olo loto tova var • chla chla ch laze zennýý zený • 1 kg kg • páálliv ivos ost:t: ost: 59 90 87,90) Pstr Ps truh truh uh loosssos osoovviittý os • cchhllaazený zený ze ný • voollný ný • cena ena zzaa 10000 g en • pouz pouuzze v  po v pprrode oodde ččeerssttvvýc výýcch ry ryb • v na nabí bídc dce ta takkéé bale ba lený ný, 11000 00  0 g za za 333,,9900 Kč -31 % 3390 Kuřřeecí Ku cí ste tehhnna • cchhla laze zennáá zená • horn horn ho rní,í, sppooddnní • 11  kg kg super cena KKuuřřeecí cí stteehe hennnní říze řízzeek ří 74 9119,9020 • ch chla laze zennýý • 1 kg 104 90 154,902 Vodň Vo oddňňňan aannsskká kkaacchhna na • ch chlaze lazzeená la ná • 1 kg -32 % • cchlazená • 1 kkg 79 90 114,902 -30 % SLEVA 37% Veppřřřov Ve oovvé ří ové řízk zky zz  kkýýýty ty ty • ch cchl hla laze zennéé • 1 kg 104 90 129,002 -18 % Hově Ho vězí ězí zí zaad adní dní ní bez  be z ko kosti sti – kkýýta st ta • cchhla lazzeeená nnáá • 1 kg • ddoo vypro yyppro rodá dánníí zás dán ásob ob 44 90 61,901 -27 % KKrrůůtttíí ro rollkka Výro Vý robe beek z ml z  m et e éh ého vveepřřov ovéh ého masa ma sa • 4480 4880 g • 1 kgg = 9933,660 KKčč • tučn čnos ostt max. ma x. 20  0 % • mr m až aženná • 1  1 kgg 159 Kč 199,002 -20 % 8990 113,902 -21 % 79 90 99,90) MRAŽENÉ Pangas Pang Pa nggas a • 80 8000 g • 10 1000 g = 9,999  9 Kčč • uved uved uv edden enáá gr en g am gram amáž máž áž je hm mottno nost s bez ez gla lazu zuryy zu -20 % 109 90 165,002 -33 % MRAŽENÉ HM 32 295x324 01-10 ZAKLAD VERZE09.indd 4 Losoos fileety Loso Lo t • 45 450  0 g • 10 1 0  0 g = 24 24,443 Kčč • uv uved eden ed ená grram en máážž jjee hm mootnnos ostt bezz gl be glaazzuurry MRAŽENÉ 02.08.16 19:54