Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nový leták na příští týden

Platnost od 18.8 .2016 do 24.8 .2016


Nový leták na příští týden - strana 25
     

Nový leták na příští týden - strana 25

Tady jsem správně! 9HGRXFtVPďQ\POpĀQìFKSRWUDYLQ 3URGDYDĀNDSRWUDYLQ 6NODGQtNFH 3URGHMQD3UDKD²-DURY97ĢHåěRYFH 3RçDGXMHPH • vedoucí smČny: odpovídající praxi, zkušenost s vedením lidí - výhodou • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost • trestní bezúhonnost  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku (ne u pozice vedoucí smČny) • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Pro oblast: Horní Měcholupy přijmeme na pozici: SPEDITÉRA pro pravidelný týdenní rozvoz našich reklamních novin KAUFLAND distributorům • dobrou orientaci v Horních Měcholupech a okolí • dodávkový automobil s užitečnou nosností 1,5 t s možností náhrady • čas rozvozu v úterý • koncesní listina na dopravu, př. ŽL Kontakt: Pokud Vás oslovila naše nabídka, napište nám prosím na adresu: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Kateřině Moslerové, zn. SPDAHo, tel. č.: 251 051 521 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: katerina.moslerova@kaufland.cz www.kaufland.cz 9HGRXFtREFKRGQtKRGRPX 9HGRXFtVPďQ\RGGďOHQt7HFKQLNHUSRRO Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 0RGOHWLFHX3UDK\ 3RçDGXMHPH • SŠ/VŠ vzdČlání • prokazatelnou, úspČšnou praxi v oblasti maloobchodu • zkušenosti s vedením lidí • schopnost pĜevzít na sebe zodpovČdnost • komunikativní znalost nČmeckého þi anglického jazyka - výhodou • trestní bezúhonnost  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, kontaktujte nás prosím na emailu: personal@kaufland.cz. AMo 25 / – 3URREODVW/RJLVWLND Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 9DåtP~NROHPEXGH provádČní denních, týdenních a mČsíþních kontrol manipulaþní techniky; koordinace þinností externích poskytovatelĤ služeb a Ĝešení odpovídajících objednávek; zodpovČdnost za skladování náhradních dílĤ; zodpovČdnost za správné plánování smČn, efektivní koordinaci spolupracovníkĤ, za správnou a úplnou evidenci docházky, vzhledem k zákoníku práce a interním pĜedpisĤm; vedení a archivace odpovídající dokumentace a provozních knih. 3RçDGXMHPH • SŠ vzdČlání - technické vzdČlání nebo praxi v oboru • zkušenosti s vedením zamČstnancĤ • PC dovednosti, SAP výhodou • znalost NJ výhodou • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • motivující mzdové ohodnocení • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt .RQWDNW Kaufland ýeská republika v.o.s. Personální úsek BČlohorská 203, 169 00 Praha 6 personal@kaufland.cz za obsah inzerce ručí zadavatel 96