Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Supermarket

Platnost od 17.8 .2016 do 23.8 .2016


Albert Supermarket - strana 3
     

Albert Supermarket - strana 3

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice 6 90 10,901 -36 % ŠŠppek ekáč káčky áčky áč ky Poliliča Po čan 16 90 21,501 • cen eena nna za za 10 100 g 00  g  g • v nabí nab aabí bbíídce ídce ddcce ce tak aakké ššpek ppeek pek ekáčk áččkky ručn uččně váza ázzaanné áz né, é, 100 00 g zza 00 za  aa 9,9 99,,,990  00 K  Kč a R  K RETRO ETR ET RO O Fa FFar arrmář má m ářské ssk ké šp ké špeká eek kká káč áčky čky čk ky s ppodí oodí od ddíílem lem le em m masa ma asa sa 95 95 % %,, 1000 g zaa 14, 100 10 1444,,90 90 KKčč • ceen ena naa zaa 10 100 000 gg Maasoová M vá seekkanná 29,90) -33 % -21 % Maaďďaarská M rská rs ká klobá lloobá bása sa 15 90 20,90) VVíde Ví íde deňňsské ké páárrkkyy prem pr miu ium • cena ennaa zzaa 10 1 0 gg 1990 • 500 000  0 g • 10 1000 g 0  gg = 3,9988 K   KKč 13 90 19,901 • ceena ennaa zzaa 100 11000 g 00  gg • v na nabí bíd í ce íd ce tak akké sýýro rovváá ro klobbá kl klob klo bás áássaa,, 100 10000 g za z 14 14,90 4,90 9900 Kčč • vhod hoddnnéé na ggri grrriil 44,90) -33 % -30 % -23 % 2990 VVyyssoočina čiina na • 300 000  00 g • 100 1000 00  00 g = 99,,9 ,97  7 Kč Kč vyyyni v niik n ka ajjííc cíí na c e na essty ty po p od dííl masa ma sa 85 % 85 1090 14,901 -26 % Kuřřeecí Ku cí nář ářez ez • cena enaa zzaa 1000 g en 0 gg Česká šunka 14 90 21,901 • ce ceena na za 100 na 100 g 10 • vvýýbě běrroovváá jakkoosst 14 922,90)0 SLEVA 34% -31 % Čeesn Č snek neekkov ová kýta kýta ký ta • ccena ena een nnaa zzaa 10 1000 g  gg 97 % 97 ve v e epř př p řovéh ovéh ov ého boku bo ku 84 8 4% ve v ep př řov ové kýýty k ty 1590 super cena RETTR RE RO KKrrál álov ovsk ská ssllaanniinna • ccen eennnaa zzaa 100 10000  0 gg • bbez eezz le leeppku, lep ku, ku u, só sójiji a  aa g  gggllu luuttama lut ama am mannuu ssod so odnnéééhho od ho E o EE62 6621 21 21 Vychutnejte si pocti tivou kvalitu. Nov ováá Retr etroo ř ada da Al Alber bertt bezz kom ber kompro promi miisu – bbez ez lep ez lepku eppku ku, u, só sóji j a glut ji glutama lut ut am amanu sod sodnéh dného néhho (E62 E 21). E621) 1)) SM 33 170x280 01-04 ZAKLAD VERZE09.indd 3 11.08.16 17:24