Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Katalog školních potřeb

Platnost od 17.8 .2016 do 30.8 .2016


Katalog školních potřeb - strana 13
     

Katalog školních potřeb - strana 13

Předšk Před škol olác á i ác Příp Př ípraava k záápisu su SLEVA 79Kč 99,00) -20 % % 0 3 GP, TERIE EL. A B É BRAN LA A NA VY KY, SVÍTID OS* ŽÁROV TERIÁL EM MA Anngglliccko-č koo-ččes e ký ký,, česk če skkoo an angl glic gl ický ic ký kkaapesn peessnní sl slov ovní ov níkk 5 v 1 ní • v naabíd bídce bí c tak ce takéé Něme ěmecko cko-ck cko český, ččes če eský, ý če česko sko-ně k -němec ěmec mecký ký kapesníí slov kapesn lovník nní 4 v 1 a RuskoRus ko čes český, ký, ý čče česko sko-ru -ruský ský ka esn kap e í slov es slovnnník ík 3 v 1 149 Cvvič ičen čen e í pr pro bu b do douc ouc ucíí škol šk o ák áky 99 Kč • Vče čel eellka ka Má ka Má a, Den Máj De n lou na na  louce, ce, e Ho Hodin dinyy din • 256 strran záb zábavn avných avn ých c cvi viičen čeníí super cena Kč 179,002 -16 % Nauč mě mě ml mluv mluv uvit • Nauč mě m počít čít číta íttaatt • Naučč mě m řííkad kadlllaa 199 99 Kč 269Kč super cena Chyt ytráá knih niha ni ha ottáz ázekk a odp dpov oověd věd ěddí super cena • v na nabíd bídce ce tak takéé Slovo, slovíč slo víčko, ko, ot otevř evři se maliččko za 269 za  269 Kč Kč super cena SStar St aréé ře ar ř ck ckéé b je bá j a pov ověs ěsstit • v na nabíd bí cee taaaké bíd Staré Sta ré pov o ěstti českké a PPříb říříběhy říb ěhyy z če čes eskýc ýchh dděj ě in Děts Dě tskýý obráz tský ts bráz br ázko k vvýý sloovn ko v ík 199 Kč Saame SSame meto tové to vé om mallovván á ky ky Hlled e á see Dorry • v na nabíd bídce bíd ce tak takéé Dě Děětsská ilu luustr t ova v náá enc ncykl ykl yk k oope opedie diee, ŽŽivo die, ivoot na sta na statku t tku tkk a Pří Přírod rodda kole o em nás á zaa 219 199 KKčč super cena Atla At lass svět svět ěta **Nab *N Naabbííddkka se m můůže že v jed edno notltlliv ivýc iv ých pprroodddej ejná ej náách ch liš išititit. t. Ilus IlIlus ustrraččnníí fot otoo zzHM 33 K BTS 215x205 01-16 ZAKLAD VERZE05.indb 13 • v na n bíd bídce cee takké Ježe ežeček e ek Dupále Dup á k za ále z 79 Kč a Před Předško školá láákk zzaa 12 1 9 Kč 129 Kč super cena 149Kč super cena 09.08.16 20:01