Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Katalog školních potřeb

Platnost od 17.8 .2016 do 30.8 .2016


Katalog školních potřeb - strana 16
     

Katalog školních potřeb - strana 16

přihrádk y ab chytrá ka r a ink síťka n a LE G tí pi O ends Fri super cena super cena LEGOO Ciitty FFiire LE re/N /Nin inja jago go Kay ay/F /Frriiieend eennds ds Bea e chh House ouuse s SM MAALLL 215Kč 269,00* -20 % • 28 28 × 41 41 × 2200 cm m • leehk ehká ká kons kons onnnsstru trukce kcee • erg ergono er nnoomic m ky mi ky tva tvvarov tv oovvaná anná zzááda áda da • nast a tavi avitel av itel tteel elné né pol polst po olstr s ov st ova vané vané va né ram aam menn ennnnní ppopr opprruhy opr op uuhhhy s refl eeflex exxním ním ím mi prou prou rooouužky žkky ky • sspe peecciá iáální lnní kl klipy ipy py py n uch na ucchyce yc ní yc ní bat batůžk batůžk ba ůžku ž u na ccvič žk vič ičebn eební ní úúbor boor • nas bor naastav asta tavvite tteeln lný ný hhrrudn ný d í pop dn oppruuhh • před opr řeednníí kap řední kapsa ka a sa sa na na sva ssvvaačin čin činový inový vý bo vý box • jme menovk men ovvkka a od odepí epp nnat ateln at ellnný klip lliip ip na na kl k íč íče uv íče uvnit n tř bato ato t huu • hhmot mot oottnos noost 8355 g • ob no nos objem jjem em m 2288 l o • 28 × 388 × 19 cm cm • leehk ehh á konstru onnsstru ons on rukkc kce c • erg e gono gono on mic on micky kyy tva vaarrovvaaná náá záádaa • nast a av as aviitel telnnéé te ppol oollst st ov str ovvané ova né ram rraam amenn enní popr en oppruuhy op uhhy s refl reefl eflex exním xnním ím mi prou r užky kyy • speciá sspe peci ciá iáální níí kl klipy ippy nnaa ucchyc y ení nníí ba batůž ttůůžku k na ku na cvi ccv vičeb vi čeebbní ní úúbo bor • na nasta ast sttaavit sta vii eeln elln l ý hrud hrud rudní ní ppop op oppruh ruh uuhh • pře přře řední dní kkaappsa saa naa sv svači aččinov ovvý booxx • jmen jmenovk menovk men vkka a oddep eppíín ína nna natel attel teelný ný kklilip na kllíč ííče uuvni vnnitř vvni třř bbat aattohu ohu • hm hmoottno hmo tnnosstt 6680 800 g • obbje bjjjem 22 l e vněné dn 2499Kč zp 2199Kč 149Kč 229,00* -34 % LLeego Lego go Neexxo Kn Knig ighhtts – Gl Gllob oobb loobbbe ber LLEEGO GO booxx na sv svač ačiinnuu,, láheev na lá na pitití tí • na na stav sta sta tavve veb ebnic eb nicce Nexo eexxo x Kn Knigh gghhtss slleevvaa 20 sle sl 20 % • ilu illuust str str traačn aččn ční foto otto to • mot ootittivv:: Friend Frrriend Fri enndds, ends, s, Ni Ninnjag Nin jago ago, ag o, NNeeex exo xo Knights nnig igght htss Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu od 17. 8. do 30. 8. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. V hypermarketech Albert lze platit stravenkami. Cenová nabídka neplatí v supermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 33/16 zzHM 33 K BTS 215x205 01-16 ZAKLAD VERZE05.indb 16 09.08.16 20:12