Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarkety

Platnost od 24.8 .2016 do 30.8 .2016


Supermarkety - strana 2
     

Supermarkety - strana 2

Vepřová kýta bez kkosti – vcelku 84 • ch chla hla lazená zenáá • 1 kg ze 7990 VVepř Ve epř přový ový bbook ov ss  kkoossttí – vc vcel cel e kuu 9124,9020 • cchla hlazen hl hhla llaazen zzeen ený ný • 1 kg kg 89,90) -11 % SLEVA 32% 49 90 79,90) Kuře Kuř Ku ře chl hlaz azeennnéé • 1 kg kg -37 % Maari M rino nova vannéé vep epřové řové řo vé meddaaililon me onky ky – Ita talia lilia • masn assný poolo as loottov toov ovar ar • chlaz hhla laazen zzeeenné • 11  kg  kg kg 159 Kč 189,002 -15 % 44 90 69,90) KKuuře Kuře řecí cí ste teak ak •m mraž raaž raž ažený ennýý en • 50000 g • 1 kkgg = 89 889, 9 80 880  0 Kč Kč -35 % Výro Vý robbeek z ml robe mletéh etéh et ého ho hhově ovvěězzí zího íhhoo mas aasa sa • 3660 60  00 g • 1 kg kg = 15 1152 5522,,5 ,50 5500 Kč K 54 90 69,90) -21 % MRAŽENÉ ČČeesn essnnek neekkoovvá kkllob obás ása Psstrruuhh chlaz PPstr hlaz hl azen zen ený • ceena ennaa za za 10 100 g • vaku akuuov ověě bbaaalen ově len lle ený en 7 90 9,90( Stri St r ppttýýzzky ky • cenaa za 100 g 1000 g 0 g • v na nabí bídce bíd ce tak takkéé páárrkyy Kla pá Klaausoovky k 1000 g zzaa 5,990 K 10 0 Kč 1090 • ceena ennaa za za 10 100 g 100 g 0 gg • v na nabíd bííddce dccee ttak aakké SSvvvaatto Sva tov oovváác ácl clav avs vvssská kkáá kklo lloobá bás bás á a 100 000 g 00  zaa 12, za  za 1 ,90  12 900  Kč 90  90 Kč 12,901 -15 % 17 90 22,90) Krrev e et ety ce ety c léé loup lo upan a é • 187 887  77 g • 10 100 g 0 gg = 3 =  3377,3 ,3388 KKč • uuvvede edddeená náá grrraamáž ggra mááž m áž je je hhm mootn tnnost osstt os bez eezz ggllazu azuurryy az 6990 139,902 -50 % -21 % -20 % MRAŽENÉ 100 00% % gara garaanncee kv kvali aliity – záru záru á kaa vrá vrrácen cee í peně peně enn z. z Akc Ak e trvá váá do d oddvol vollání áání n . Podr o obn od obbbná prav ravidl iddla na na w www. ww. w w..alb w alb lbbert ert.cz .ccz a v prod .cz prrod odejn od ejjnnách ejn áchh Alber Alber Al bbert. be eert.t. GGar Garanc aarranc ncee ssee nnc v ahu vzt ahuje jee na pot potrav raviny rav inyy, kosm sm meti etiku, ku, dr ku droge oge g rii ge rii,, hygi ri hygi yg enu n a hyggien ennick iccckké papí a rov ap rové prod ro produkt rod ro ooddukt u yy,, péč p i o zu pé zuby by a krmi by krmi mivoo pro mivo p zzvvířa řata ata t zak akoup upené upené ené v pro rodej ro oddej deeejjnněě Alb A bert ert r. rt Z gara gara arance nc na po nce potra travin tra viinyy jsou vin jsou soou vy v lou o če čen e y alko kohol kohol ho ick i kéé nápo poje, po e taabák e, bákové vé vý v robbky ky a gast sttro pr pro r voz o y (res estau es ta rac tau ra e/k e/kavá kavá v rny ny).).) AHO AHOLD Czeech ch Rep Republ ublic, ubl ic, cc, a.. s. s.,, ssii vyh yhrazuje raz a uje uj pr p ávo ávoo zm měny ny po p dmí dmíne nek ek akce akkcee či jej ejího jíh íhho uk ího ukonč onnčení onč čení eenn be bezz nnáhr áhrady áhr ad , a to fo ady formo rm rmo mouu oznáámen mo meníí na na w www. ww albbert ww ww. rt.cz rt .cz czz a naa pro p dej d nác náách. h. SM 34 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE07.indd 2 18.08.16 15:50