Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarkety

Platnost od 24.8 .2016 do 30.8 .2016


Supermarkety - strana 3
     

Supermarkety - strana 3

Goud Go uda uuzzen ená • ccena ennnaa zzaa 10 ena 1000 g 100 g  gg • pouz pou ouz uuzze na pro rrod oddejn ejjn jnách ááccchh ss o  oobs bsslluuho bsl uhho hovan van aným ým úse úse sekke kem eem m 11 9020,50) -41 % Krolewski 45% 14 • cceena na za 11000  0 g  g • ppoouz uze nnaa prrooode dejn de jnác ách s oobbsl sluh sluh uhovan anýým m úse sekkeem 925,90)0 SLEVA 42% Saláám sseellsskkýý Sa • cena eennaa za za 10 1000 g  gg 1290 15,901 -18 % 1490 11 9014,901 DDuuš uššeená ná šun unka ka kulat uullat atá • cena ena na za za100 za100 10000 g 10 • standar andar an ddaaarrdní ddnní jakos jjaakkos oosst super cena Angl An glic glic ická cká ká krrkkkov ovič ov ičk čkkaa • cena en zaa 10 en 1000  0 gg -20 % 13 Kladenská pečeně 919,9010 SLEVA 30% • cena cena ce na za 10 100 g 19 90 25,90) CHUTNÁ HU SVAČINKA NEJEN HU PRO VAŠEHO ŠKOLÁKA pod po dííl massa ma od d 92 % Šunk Šunk Šu nka Zv Zvonař Zvon onař on ařřka kkaa • cena e zza 100 g en 1000 g 0 gg • nejv ejvyš ej jvyyššš šší šší jako akkoost ak st -23 % 2790 39,90) -30 % Řada Řada Řa d Albber ert EExxcceellllen leennt • 100 1000 g • Kr K uutítí pprsní snn filet etyy,, et Šun Šu Šun unka ka nej ka eejvyš vyšší š ja jakost ak akosti, ostti,i, Peč Pečená ečeená náá ššun unnkaa s kmín km mín ínnem em a Šunk unka od kkos od os o ttii • v naabbíííddce ce ttak aké ak ké Roastb Roa stbeef stb tbbeeef ef ss  pep pee řře řem em m, 100  000  0g za 39, za  za a 39, 3399 990  900 KKčč ((49 499,99900 Kčč) • ššunk unk uun nkky nejv j yšš yšší jakosti ako kosti s st SM 34 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE07.indd 3 95 % vep 95 epřo řové řové é kýý ttyy k 48 90 podííl po podí ma m asa sa 85 5% super cena VVíídeňs deeňsskéé min inip ipár áreč ečkkyy eč ečky • 2000 g • 10 1 0 g 0g= =  24, 4,45 4 KKčč 45 • v nabíd nabbíddce na dcee také tak akké Víde Vídeňsk ídeeňsk íde ňsskké miinnipá min ipááreč ipáreč eččky se se sýr sýý em, em m, 22000 g 0 gg zaa 48 488,,90 90 KKčč 18.08.16 15:51