Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarkety

Platnost od 24.8 .2016 do 30.8 .2016


Supermarkety - strana 8
     

Supermarkety - strana 8

TO NEJLEPŠÍ JE ZPĚT... Široký výběr kvalitních školních potřeb a textilu se opět vrací do Albertu. Penál 2 patra s výbavou • oobbbsa s hu sa huje je: pa je je: past stel stel eelky lky ky 8 ks, s, fixy 8  8 ks ks, praavvítítkoo 15  pr 5 ccm m, ttrrojjúhel úhel úh elní ník 100 cm m,, ořřeezá ezá závátk váátk tko, o, guum mu a mo modrou droouu pro dr ropi piskku • rrůůzznné mot motivyy mo 99 90 ŠŠko Šk kol olní ní pot otřeby řebbyy ře 1 ks ks za 299,9 ,90  90  0 Kč K • fixy fixyy 122 ks k • nůůžk žžkky 18,5 8,55 ccm m • pprop roop rop opis isky 4 ks isk ks • kore orekčn or kční pásk kčn pásk sskkaa 2 ks k super cena super cena BBaačk čkůůrrky ky s cer ky ertitififika kaccíí „„ŽŽiraf iraaffa“ ir a“ • vvel. ell 2233–35 eel. –33355 • kva vallitn val tnní škol tní kollníí pře ppřře ř zův zzůůvky ůvky ův ky • aates testov te tes tovváno tov to á „ŽŽira iraafa“ f 169 2990 Kč 11990 169,902 -29 % 299,00* 14990 Dívč Dí ívč včí aa  ch  ch chla lape peck pe cké trič tr riččkkoo Miim mon oni -43 % • vel. el 92 el 92–1 –122 –12 1 2 12 •m mat aattteeriá riáál 1000% 000% 0% bbaavvln vlln lna na • liice icce cence nccee M nc Miim mon mo oonni Chhla lapeck peckké tteepl pe plák áky Miimo M moni ni • vel. veel el.l.. 92 92–12 –11222 • mate at rriáál 100% 00% % bbaavvlllnna • lice ceennce ncccee Mi Mimon moni • v nnaabíd abíd bíddce ce tak akké dívč včí vč leg leg egííny egíny nyy Mi Mimon moni oni za  on aa 11149, 49 90 49,9 49 49, 90 KKčč 90  229,00* -34 % 3990 19 90 30,90) super cena -35 % Sáče Sá ček naa přeezůvk zůůvk vkyy Orio Orio Or ion čookkoolá olá láddaa • 90–1 0 000 00  00 g • 1100  00  00 0g od  od d 119, 199, 9,900  Kč Kč • vybr ybbrrané né druhy dr dru r hhyy ru 9 90 18,50 18,501 Juicee Ju icee ic ee Guum mmee mee me pend pe ndre rekyy • 85 g 85  5 gg • 100  00 g = 11 11,65 65 Kč 65 Kč • vyb yb ané ybr nnéé dr druhy uhhhy -466 % SM 34 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE07.indd 8 18.08.16 16:02