Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarkety

Platnost od 24.8 .2016 do 30.8 .2016


Hypermarkety - strana 22
     

Hypermarkety - strana 22

TO NEJLEPŠÍ JE ZPĚT... Oblečení Cherokee se vrací do České republiky a s ním i široký výběr školních potřeb. Penál 2 patra s výbavou • oobbssaahu hujjeee:: paast s eellky ky 8 kss,, fixy 8 kkss, prav prav pr avítítko ko 15 cm cm, trrojjúh úhel elní ník 10 10 cm, m, ořřez ezáv ávát átko át ko, gguum muu a mod odro rou ou pr prop opis isskkkuu • růůzznné m mootitivy vy Cent Ce nntro tro rope ope pen – rrooller llller er Tornad To rnaaddo rn frui frui fr uity ty ty + zzm mizzíkk 90 19 9 0 9super9cena 90 99 31,901 -37 % • mix mixx bar b evv ba 129,902 -23 % KKuuffřřík ík výýtttva varrnný va • obsaahhu huj u e: 12 1 bar barevn ba aarev evn v ýc ýc fixů, ých xů, ppaas astel tee ek, ekk, k, vvoosko skovek kovek a ole lejov le ejov joovvýc jovýc ých ch ppaaasstel e ů, ů, 12 ods dstítínnů vodo ds vodo dovýc do vý h vý bar bba ar arev, evv,, ob ev obyče yččejno noou tužk tužku, užk žžkku, u ma mal m aalířs ířřssko kou ou p leetu pa pal etu, tu, štětec, tět tě tět ětec, ec, gguumu, ec mu, mu u, oořřezáv ezzá ezá závátko, vááttko, vát koo,, ko p avvít pra ítíítko, tko, ko le ko lepi ppid i loo na id na pap apírír 69 90 2990 super cena 29 29 90 39,90) Teemper mpper erovvé bbaarvvy • 122 kks -25 % ŠŠttěěttce tccee • 6 kkss 90 super cena PPllas aste aste telína telí líínnaa • 110 k 00 k  ks ks super cena FFiixy xy • 12 ks 1990 Centr Ce ntro nt rope pen – vvoodo odo dovvéé bbaar arvy rvy 300 mm + št rv štět ětec ec 37,90) 2990 -47 % super cena CCeent ntro rope ro open pen pe ppaasttel elky ky • 12 k 2 ks EB KATALOG ŠKOLNÍCH POTŘ Koohh-ii-nooor souu ipprrav avaa t mppeerov te ovýc ýchh ba ýc b re r v • 6 ks k 69 90 super cena STÁLE V PLATNOSTI. OSTI. . . 8. do 30 od ŠŠttěět ětce tce ce 72 90 1Kč super cena JE ZPĚT... TO NEJLEPŠÍ 169,002 K lííše Ka šekk nnaa voodd u s beezp s  zpeč e no eč n st stní ním ní m u ávvěr uz ě em m -29 % ŠŠttět ě cee ětce • 15 ks 59 90 oh atoh at u koollnníí batoh ŠŠko Šk liccí saaddooé pop hy uhy rruh ou krreesslast n poooppru elné el llkkou tel v te Veelk avi ss  Ve asstav nas ané t vvan zádaa • poolsstro zip × zi trrrovanná ppsy • 44× polssttro • pols a aps saadda oční kap sl ccíí sad sli bočn k esli kr • 2 bočn e káá kre Velká Vel ttřř Ve vnnititř • uvn vvypr yyprrat ateelné l 13 90 139 90 kaar kkar a 19 90 -13 % 189,002 16,901 Kufř KKu uffřřííkk 35 cm c m • Sm miliiley mi eey, y, Pr Prett ettyy Pets et ett ts • mixx mot moot m otivů ivvvůů super cena -23 % 27,90) -25 % 149 90 12 90 Glóbbuss Gl Lepi Le pidl pi ddllo lo tuuhéé • 21 c 1 cm m • 25 g • 1 ks ks rž o nníí kool ERRGGO drrže ERG ••  šškol • š vé ERGO ky ové moové m raafiky rafi umo sgrafik éé  ggum é gumo kké g kk ěkkké g ky, dyysg ááky • měkk •• m levváky, lev y, , le s ákyy, usst váák k ust nko pravvák lnný iinko • pprroo pra aatteeln kovvat ííko miizík miz d ý zm odr m mood •• m 0 3 mm o y: 0,3 top top stopy: řkka stop íířk • šířka • š 699,00* 69,90) -50 % ol oool do Coo n do m er Toorrna er gneem esign en roolllller m des ivvnníím ktiivn kt aakt rak Cennttrrooppe Ce atrrakt s atr ler s  ler olle rool rol ženíí -28 % A škola bude bu hračka Sada Sa da po ů Cent Ce n ro ropppe penn 122 ks • 22,90) 11990 89 90 499Kč 29,90) -33 % -14 % –3 –3 23–35 23 ů kkyy ell. 23–3 • veel. přřřeezzův ní ppře o ní kolní ko tnní škol va itn val a“ kva • kval raafa“ áno „„ŽŽira áno o án tov estov tes • ates 19 90 29,90) -16 % • 118 k 88 ks 8 k ks super cena ky ůrky faa““ afa“ af Baččkkůr Ba ací „„ŽŽirr rttiifififikkac s ceertifi s  ŠŠňňůůrrka ka na kr kk • s kkaara rab aabbink bink nkou oouu naa klíče klí če a reflflexn ex ím ím pprruhem pru heem 24 90 Teemp mpper eroov erov er o é bar ové baarrvvy • 3 kkss KO EKO ešititty EK ní seš Š oollní Šk A4 A55 A4, orrmáátt orm • for ruuhhy ůzznné druh ůz • různ NNůůžk žky ky 8 1/22  LLUUX 1/ -40 % Vodddo Vo dové v baarrvvyy vé • 21 ks -33 % platí od 17 49,90) 49,90) -20 % 29,90)) 29 Nabídka 29 90 39 90 19 990 8. 2016. 6990 99,90) -30 % ery mper pen tteemp rope ntro ent Cent CCe 12 ks 12 1790 30,90) -42 % 29 90 SSoouppraavvaa h mooty m ty mode mo delloovvaací cí 100 ks + ppaa ppíro pí rová ová vá podddlložžkkaa ro po Zvvýr ýraz azňoova vače vače če min ini ni • 6 kkss 24 90 super cena 46,90) m -36 % 19 9029,90) -33 % Děttsský Dě ký pra raco covní vní vn ubrruus ub 34 90 39,90) -12 % 49 90 69,90) -28 % Stíírrat St atellná ná t bu ta bulk ulkka pro 11.. pr stup st uppeeňň ZŠ Fixy Fi xy • 18 k 188 kks ks Nabí Nabí Na bíídk d a naa tétto dv dk dvou o st ou stra raně platí raně ra latíí od 24 la 24. 8. 8. do 6. 9. 220016 016 16. 6. HM 34 190x297 20-24 ZAKLAD VERZE07.indd 22 17.08.16 20:57