Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Katalog Hornbach - září 2016

Platnost od 31.8 .2016 do 27.9 .2016


Katalog Hornbach - září 2016 - strana 12
     

Katalog Hornbach - září 2016 - strana 12

S námi X\KOø WwGVįÉw Typ DK (22) - 2deskové - 6otvorové OQPV½zPÉ hloubka 106 mm Koupelnové X[V½RøPÉ\CVTXCNG PGLPKzwÉEGP[ 899.QF -QWRGNPQX½VøNGUC 4Q\OøT 600x600 mm Výkon 839 W 600x800 mm 1119 W 600x1000 mm 1398 W 600x1200 mm 1678 W 600x1400 mm 1957 W JM ks 3 ks ks 3 ks ks 3 ks ks 3 ks ks 3 ks éXÙTQDMW 8447460 8447462 8447464 8447466 8447468 Cena/ks 990.00 899.00 1340.00 1206.00 1550.00 1395.00 1840.00 1650.00 2040.00 1850.00 6TWDMCV[êQX½ Oøì 4Q\OøT ø 12 mm ø 15 mm 8ÉEGKPHQTOCEÉQPNKPG WM½zGOGVKLCMPCK\QNCEKRQVTWDÉ MTQM\CMTQMGO RQTCFÉOGVKEQXwGEJPQDWFGwRQVįGDQXCV &GUKIPQX½MQWRGNPQX½VøNGUC*NCXKEG .CM[PCTCFK½VQT[ ø 18 mm ø 22 mm ø 28 mm OPQzUVXÉ ks / 2,5 m 5 ks ks / 2,5 m 5 ks ks / 2,5 m 5 ks ks / 2,5 m 5 ks ks / 2,5 m 10 ks 4Q\OøT 450x960 mm 600x960 mm 750x960 mm 450x1320 mm 600x1320 mm 795.QF Výkon/W 579 734 886 763 966 Cena 795.00 959.00 1190.00 995.00 1090.00 4Q\OøT 450x960 mm 600x960 mm 450x1320 mm 600x1320 mm Výkon/W 300 400 500 600 éXÙTQDMW 8102607 8102608 8102609 8108110 Cena 1950.00 2150.00 2350.00 2450.00 od 925.00 - oblá 4Q\OøT 450x960 mm 600x960 mm 450x1320 mm 600x1320 mm 450x1680 mm 600x1680 mm 925.- Výkon/W 569 728 770 985 969 1239 éXÙTQDMW 5149272 5149432 5149436 5149437 5149441 5149443 Cena 925.00 1199.00 1150.00 1250.00 1560.00 1720.00 d&QTNKQPp - 500x900mm - výkon 235W - chrom 5820748 QDQWUVTCPPÅ \CXøwGPÉ 3990.- d%QNQPPCp - 450x1800 mm - výkon 910 W DįKFNKEGUVGZVWTQW - cena bez&CPHQUU6JGTOQUGV FTz½MWTWêPÉMŃ 5820757 4Q\OøT 450x960 mm 600x960 mm 450x1320 mm 600x1320 mm Výkon/W 300 400 500 600 - 50x100 cm - výkon 582 W - chrom 8168283 2999.- éXÙTQDMW 8108111 8108112 8108113 8108114 UMCRCNKPQXÙOêKFNGO DÉN½5572498 *NCXKEGVGTOQUVCVKEM½ 8612552 7590.- Koupelnové VøNGUQd1VJGNNQp - 300x1810 mm - výkon 421 W DÉN½OCVP½ 6016525 10490.- 665.- - hlavice wTQWDGPÉTQJQXÅ PGDQRįÉOÅ5637996,7 5637996,7 1590.- 8QFPÉRQFNCJQXÅVQRGPÉ - 3 m2TQJQzGU|OOVTWDMQW OQzPQPCRQLKVPC|UV½XCLÉEÉU[UVÅO EGPVT½NPÉJQX[V½RøPÉ OQzPÅPCRQLGPÉCzTQJQzÉ UPCFP½KPUVCNCEGFÉM[ UCOQNGRÉEÉUÉVK 8130714 - 500x1610 mm - výkon 1258 W DÉN½ 6016526 - elektrický - 60x60x1 cm, 400 W - pro cca. 10-12 m3 UVøPQXÙRNQEJÙ LGFPQFWEJ½KPUVCNCEG 8612551 -QORCVKDKNPÉVGTOQUVCV 8612552 1390.00 2QFNCJQXÅX[V½RøPÉ 8GTKC#SWC/CV Koupelnové VøNGUQd#UVTCp 2CPGNUVøPQXÙ'EQPQJGCV &CPHQUU6JGTOQUGV 265.- 185.- 299.- UG\CDWFQXCPÙOêKFNGO 3801998 UGVUGwTQWDGPÉO3850410 499.00 UGVUGwTQWDGPÉO T[EJNGUEJPQWEÉ 5832.- Cena 2190.00 2290.00 2320.00 2450.00 1318872 1318929 QF 249.- *NCXKEGVGTOQUVCVKEM½d*p PCXQFPÉD½\KDÉNÙ - lesk nebo hedvábný lesk - bezaromátový PGzNQWVPG - odolný teplotám do 90°C 518058, 7719856 499.00 od 340.00/ 1l - elektrická, oblá - typ KO-E Koupelnové VøNGUQ2CNGTOQ 22 CZ 0916 - lesk nebo hedvábný lesk - elektrická, rovná - typ K-E -QWRGNPQX½VøNGUCd-1p QF #MT[NQXÙNCM PCTCFK½VQT[ 1318850 cena/ks 199.00 185.00 225.00 202.00 289.00 260.00 349.00 314.00 485.00 437.00 5VøPQXÙRCPGN od 795.00 éXÙTQDMW 5149212 5149217 5149221 5149224 5149226 1318690 *NCXKEG -QWRGNPQX½VøNGUCd-p - rovná êXÙTQDMW 1318612 1590.- ÖURQTPÙ DG\RGêPÙ 8GTKC3WKEM/CV 'NGMVTKEMÙU[UVÅORQFNCJQXÅJQ VQRGPÉQRVKO½NPÉRQFFNCzDW RGTHGMVPÉįGwGPÉRTQTGPQXCEG UV½XCLÉEÉEJRQFNCJ XêGVPøPKXGNCêPÉJOQV[UPCFP½ KPUVCNCEGFÉM[UCOQNGRÉEÉUÉVK MQORNGVPÉUCFCXêGVPø termostatu T[EJN½\OøPCRQzCFQXCPÅVGRNQV[ XÙMQP9O2 UPCFP½KPUVCNCEG 3213.- TQJQzO2XêTGI6 TQJQzO2XêTGI6 TQJQzO XêTGI6 TQJQzO2XêTGI6 TQJQzO2XêTGI6 TQJQzO2XêTGI6 2 éXÙTQDMW 8635207 8635208 Cena 2592.00 2943.00 8635209 8635680 8635681 8635682 3942.00 4806.00 6399.00 6490.00 995.&KIKV½NPÉVGTOQUVCV26 RįGFPCUVCXGPÙVÙFGPPÉRTQITCO VGRNQVPÉEJ\OøPPCFGP TQ\UCJPCUVCXKVGNPÙEJVGRNQV°%Cz°% KPVWKVKXPÉQXN½FCPÉXêGUMÅOLC\[EG DCVGTKQXÅPCR½LGPÉZ8##8285670