Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Katalog Hornbach - září 2016

Platnost od 31.8 .2016 do 27.9 .2016


Katalog Hornbach - září 2016 - strana 17
     

Katalog Hornbach - září 2016 - strana 17

MQODKHQTOC\|MCOGPŃ - povrchová úprava 78RQVCzGPÉCKORTGIPQXCP½ VNQWwĹMCEO RQXTEJ#PVKMQ 6012719 67.- O 475.- 49.- 429.O UGUPÉzGPÙOUMNW\GO .GRKFNQ%6 RTQQDMNCF[ CFNCzD[XKPVGTKÅTW RTQHQTO½V[ FQZEO DCNMI 5939254 DO O  156.- MU 85.- 130.O MU 69.- 27166 O 109.- 99.O MU  DO DCNGPÉO MU  $WMKVVTQRKEMÅFįGXQ X[UQM½QFQNPQUVRTQVK RQXøVTPQUVPÉOXNKXŃO URQLGPÉRGTGO C|FT½zMQW ZZOO OMU 5487165 RTQXGFGPÉJGZCIQPCN XÙUGM[\|R½UW \|QZKFQXCPÅJQCUHCNVW 5724460 VNQWwĹMCOO ZEO RįÉTQFPÉ 8906816 0CQDLGFP½XMW 6GTCUQXÅRTMPQ jKPFGNVGTCMQVC &NCzDC \CJTCFPÉ &NCzDC'NGIKC#TCDKEC RTQNGRGPÉ\CUVWFGPC %JCT(+:%11.PC êGTXGPÙRQU[R TQNGO 6102192 6CMÅXGNMÅRTQFGLP[ RQVįGDWLÉOÉUVQ RTQPQXÅ\DQzÉ VCMRTQVQUNGXC TQ\OøT[ZOO O 5632976 O 140.- 125.O RGXPÙOCUKXPÉT½O 245 90 $[VQXÅFXGįG OO RQXTEJHÏNKG WTêGP[FQMQXQXÅ\½TWDPø XÙRNĢRNP½FįGXQVįÉUMC 5964656 .COKP½VOO $WM'PLQ[ ZZOO DCNO 8793881 VMCPKPCQFRW\WLÉEÉXQFW O 129.- 109.- O %< 2NGEJVTCRÅ\QXÙRQ\KPM E 00.00.- FQX[RTQF½PÉ\½UQD /CTMÙ\CMNQWDQX½ TQ\OøTZODCTXCOQFT½ OCPW½NPÉQXN½F½PÉ RTQOQPV½zPCUVøPWCUVTQR 5636773 5890.- 3990.- 2890.- 2250.- 33