Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Katalog Hornbach - září 2016

Platnost od 31.8 .2016 do 27.9 .2016


Katalog Hornbach - září 2016 - strana 6
     

Katalog Hornbach - září 2016 - strana 6

2NQXQWEÉRQFNCJ[ Vį .COKP½V 8GXÉEGPGzFGM zFGMQTGEJUMNCFGO CUG\½TWMQWVTXCN XCNGPÉ\MÙEJEGP 99.- 149.- m .KOKVQXCP½PCDÉFMCRNCVP½RQW\GFQX[RTQF½PÉ\½UQD .COKP½VQXÅ Dub #VÅPUMÙ 159.- m OPQzUVGXPÉ QFDøT QFO 219.- m OPQzUVGXPÉ m 449.- QFDøT QFO 8KP[NQXÅ -CwVCP ZZOO DCNO Vį 7691618 165.- 197.- m OPQzUVGXPÉ m QFDøT QFO 495.- 149.- m OPQzUVGXPÉ m ZZOO DCNO Vį 8634412 195.- m OPQzUVGXPÉ QFDøT QFO ZZOO DCNO Vį 8204331 185.- 225.- m m OPQzUVGXPÉ 0QTFKE#UJ m OPQzUVGXPÉ 2įÉUNWwGPUVXÉ 2QFNCJQXÅNKwV[/&( ZZOO TŃ\PÅFGMQT[ 7194381 bm 53 QF 26 QFDøT QFO 175.- 205.- m OPQzUVGXPÉ m 350.- 185.- m OPQzUVGXPÉ m %NKR RTQWRGXPøPÉRQFNCJQXÅNKwV[ UPCFP½OQPV½zKFGOQPV½z JOQzFKPM[CXTWV[XDCNGPÉ DCNMU 7194388 bal 119.- QFDøT QFO 620.- 455.- m OPQzUVGXPÉ m 495.- 164.- m OPQzUVGXPÉ m QFDøT QFO ZZOO DCNO Vį 8630846 259.- 320.- QFDøT QFO jTQWDQXCEÉU[UVÅO&15 RįGEJQFQXÙU[UVÅORTQX[TQXP½PÉ XÙwMQXÅJQTQ\FÉNWFQOO TQ\OøTZEO PCRįFGMQTUVįÉDTPÙ 3870418 ks 129.- \DQzÉX[T½DøLÉTGPQOQXCPÉXÙTQDEKURGEK½NPøRTQ*140$#%*/CLÉX[PKMCLÉEÉCUVCDKNPÉMXCNKVWCRQFNÅJCLÉPGWUV½NÅMQPVTQNG