Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 8.9 .2016 do 14.9 .2016


 - strana 31
     

- strana 31

 6NODGQtN  SURORJLVWLFNpFHQWUXPY0RGOHWLFtFKX3UDK\   VýdČlek po 2. roce u firmy až       Kþ/mČs. 9ROHMWH    !"#$%&'(($% )*+ ,  & - . / 000$ % &* - ##$ % &* - ##$ % 111  &' 2 , + 12 * --/ + 1  &'  &'- + )34 ' +' +- &* -* +  'DOåtEHQHILW\ ă1iERURYìSĢtVSďYHNDç.Ā ă$çGQĪGRYROHQp ă'RWRYDQpMtGORYNDQWìQď ă'RWRYDQiNDUWD0XOWLVSRUW Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Jste týmový hráč, který oceňuje stabilitu, otevřenost a spolehlivost? Pak jste tu správně!               ! "  #$ $  %$ &' # $ (  & Tady jsem správně! Nábory pro budovanou prodejnu v Praze 10 – Horní Měcholupy se konají Stabilní zaměstnavatel %ULJiGQtNFHQDODKĪGN\ %ULJiGQtNFHQDSRNODGQ\ 3URGHMQD3UDKD²0LFKOH83O\QiUQ\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 13. 9. 2016 od 9 do 17 hod. v klubu Varta, Boloňská 310, Praha 10. Dostavte se prosím přímo na nábory nebo nás kontaktujte na e-mailu: personal@kaufland.cz Nabízíme: • pracovní smlouvu na dobu neurčitou, možnost kratšího úvazku • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní příplatek za noční směnu • v rámci věrnostního programu dovolenou až 5 týdnů, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (příspěvek na sportovní aktivity) • důkladné zaškolení a návazné firemní vzdělávání • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt 3RçDGXMHPH • plnoletost • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu • aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • zázemí prosperující mezinárodní spoleþnosti • práci v dynamickém kolektivu • motivující odmČnu • dĤkladné zaškolení Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera Tady jsem správně! 3URGDYDĀNDODKĪGHNPOpĀQìFK SRWUDYLQQiSRMĪRYRFHD]HOHQLQ\ 3URGHMQD3UDKD².RE\OLV\6WĢHOQLĀQi Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 3URGDYDĀNDSRWUDYLQ 3URGDYDĀNDRYRFHD]HOHQLQ\ 3URGHMQD3UDKD²6WRGĪON\3RG+UDQLFt Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Pro oblast: Krč ul. – Ružinovská, Kukučínova, Bernolákova, Pod Krčským lesem, Jánošíkova, Lukešova, Jalodvorská, Bohrova, Trnková, Šípková, Tavolníková, Libuš ul. – Na Jezerách, Borotínská, Vyšebrodská, K  Novému Sídlišti, Kolektivní, Mašovická, Hodkovičky ul. – Vítovcova, Na  Výspě, Korandova, Klánova, V zátiší, V Lučinách přijmeme: 3RçDGXMHPH • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • aktivní pĜístup k práci • þasovou flexibilitu • fyzickou zdatnost • odpovČdnost, trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. DISTRIBUTORY pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Petry Jeníčkové, zn. DTAMO, tel. č.: 251 051 542 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: petra.jenickova@kaufland.cz www.kaufland.cz AMO 31 / — 3RçDGXMHPH • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • aktivní pĜístup k práci • þasovou flexibilitu • fyzickou zdatnost • odpovČdnost, trestní bezúhonnost Týdeník Kaufland do Vašich schránek • HOTOVOST AŽ DO DOMU • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ STAÈÍ ZAVOLAT • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY E ÁM HLED ODNÍ H PCE OBC ÁSTU Z AŽ 70.000 KÈ 840 111 177 WWW.SMARTPUJCKA.CZ za obsah inzerce ručí zadavatel 58