Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Světy bydlení

Platnost od 15.9 .2016 do 12.10 .2016


Světy bydlení - strana 23
     

Světy bydlení - strana 23

[ D G į V Q R  Å P T C X 8ÙV Barvy Plátna/rámy jVøVEG Plátno - plátno na kartonu - 100% bavlna 5GVwVøVEŃ - 15 ks TŃ\PÅXGNKMQUVK 5225421 79.00 5GVwVøVEŃ - 12 ks 7114456 139.00 5GVQNGLQXÙEJDCTGX MXCNKVPÉRKIOGPV X[UQM½UXøVGNP½UV½NQUV - 12 ks 5225419 99.00 0CRį 13 x 18 cm 18 x 24 cm 20 x 20 cm 24 x 30 cm 30 x 30 cm 30 x 40 cm 40 x 40 cm 40 x 50 cm 8059937 8059938 8059939 8059940 8059941 8059942 8059943 8059944 25.00 39.00 35.00 49.00 59.00 79.00 89.00 115.00 &CNwÉUQTVKOGPVPCNG\PGw PCPCwKEJRTQFGLP½EJ XQFFøNGPÉQDTC\ŃCT½OŃ /CNÉįUMÅUVQLCP[ 5GVwVøVEŃMU RNQEJÙEJCMWNCVÙEJwVøVEŃ - pro olejové i akrylové barvy 199.00 5225422 5GVCMT[NQXÙEJDCTGX MXCNKVPÉWOøNGEMÙCMT[N TŃ\PÅDCTGXPÅQFUVÉP[ X\½LGOPøOÉEJCVGNPÅ 5225420 129.00 UXøVNÅRįÉTQFPÉwVøVKP 0CRį 30 x 30 cm 30 x 60 cm 50 x 50 cm 50 x 100 cm 70 x 140 cm 100 x 100 cm 100 x 120 cm 100 x 150 cm 2įÉUNWwGPUVXÉ 1NGLQX½DCTXC X[UQEGMXCNKVPÉDCTXC PCD½\KQNGLG wKTQMÙXÙDøTDCTGX - 100 ml PCRį5598388 129.00 Plátno - 100% bavlna (380g/m2) XêGVPøFįGXøPÅJQT½OWPCPCRPWVÉ 2CNGVCFįGXøP½ - 30x40 cm 7786738 99.00 7279189 7279191 7279190 7279192 7279193 7279194 7279195 7279196 Stojan LKNOQXÅFįGXQ - výška 90 cm 7229564 499.00 rám 3,7 cm 105.00 185.00 209.00 339.00 649.00 649.00 779.00 1040.00 Stojan - výška 50 cm 7229597 279.00 2TUVQXÅDCTX[dXQFCp - sada 3 barev 7526407 149.00 7OøNGEMÅRN½VPQ - 100% bavlna (380 g/m2) XêGVPøFįGXøPÅJQT½OWPCPCRPWVÉ 0CRį 20 x 20 cm 24 x 30 cm 30 x 40 cm 20 x 50 cm 40 x 50 cm 60 x 80 cm 80 x 80 cm /CIPGVQDCTXC XQFQWįGFKVGNP½DCTXCRTQFQUCzGPÉOCIPGVKEMÅJQGHGMVW RQ\CUEJPWVÉRįGVÉTCVGNP½CMT[NQXÙOKDCTXCOK - 250 ml 7731414 269.00 HERKULES 6[êKPMC/K\ÉO NGRKEÉV[êKPMCXJQFP½ \GLOÅPCRTQFøVKFQwMQN RQPCPGUGPÉ\ŃUV½X½PC RQXTEJWQDCTXGP½UVQRC MVGT½RCM\OK\É XJQFP½MNGRGPÉRCRÉTW VMCPKPMQTMWCFCNwÉEJ UCXÙEJOCVGTK½NŃ - 8 g 5848834 22.00 44 .GRKFNC *'4-7.'56[êKPMCI WPKXGT\½NPÉNGRKEÉV[êKPMC MNGRGPÉRCRÉTWVMCPKP MQTMWCFCNwÉEJUCXÙEJOCVGTK½NŃ - 40 g 5848835 45.00 /CPGMÙP EOFįGXQ 7229569 169.00 *NGF½wPøEQLKPÅJQCXMCVCNQIWVQPGPCEJ½\Éw!0GXCFÉQDLGFPGLUKVQXGUJQRW 5139518 5139520 5139522 5214635 5139524 5139526 5214639 49.00 75.00 88.00 99.00 124.00 248.00 339.00 rám 3,8 cm Stojan - výška 152 cm 7229565 949.00 /QFGNTWM[ FįGXQEO 7766865 469.00 CZ 0916 5NGFWLUXŃLRTQLGMVQPNKPGPCYYYJQTPDCEJE\ /CNÉįUMÙUVQLCP - výška 180 cm UMN½RøEÉ - s nastavitelnou výškou DWMQXÅFįGXQ 5225334 499.00 Stojan "Studio" - výška 225 cm UMN½RøEÉ - s nastavitelnou výškou LKNOQXÅFįGXQ 7229567 1490.00 45