Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Světy bydlení

Platnost od 15.9 .2016 do 12.10 .2016


Světy bydlení - strana 4
     

Světy bydlení - strana 4

Modern rustic modern 5XøV Podlaha 1 &įGXøP½RQFNCJCFWDTWUVKM11 x 200 x 1185 mm, bal.=1,896 m2, 7579495 m2 520.00 2 -QDGTGE5JCII[;QIK140 x 200 cm 5879265 2999.00 6 bydlení 6WøQ\ 21 3 6CRGVCp4CUEJqZOFGMQTFįGXCJPøF½ 5789716 625.00 4 6CRGVC7PK10,05 x 0,53 m, créme 5789754 625.00 5 6CRGVCp*QWVqZOJPøF½5902081 455.00 6 6CRGVCp/CTXGN#EVKQP*GTQGUq10,05 x 0,52 m, XÉEGDCTGXP½5553332 559.00]ER{ÊQDREMHGQ¾YNX 7 5PøJQDÉN½RTQHGUKQP½NPÉDCTXC/+: X[UQEGQFQNP½NCzPCO2OQzPQVÏPQXCV XTŃ\PÙEJQFUVÉPGEJPCVÏPQXCP½XQFUVÉPW #VOQURJGTG383502 149.90/1 l 1499.00 8 PCVÏPQXCP½XQFUVÉPW#WVWOP.GCXGU 383502 149.90/1 l 1499.00 9 4WUV$CUKEOQFGTPÉDCTGXP½VGEJPKMCUFQOKPCPVPÉ QRVKMQWT\KMQODKPQXCVGNPÅUDCTXCOK5V[NG%QNQTN CzPCO2, 164.00/1 l 8539483 2,5 l 410.00 XMQODKPCEKU4WUV(KPKUJGHGMVPÉNC\WTCUQRVKMQWT\K 8539479 1 l 399.00 3 24 9 10 8 13 Burnt Orange 70.05.05 Atmosphere 30.08.06 Twilight Blue 90.14.03 Countryside 70.065.01 Natural Linen 30.05.02 Autumn Leaves 60.03.02 2įÉTQFPÉGMQNQIKEMÅUFNQWJQWzKXQVPQUVÉ *įGLKXÅ DCTX[ U RTQUVÙOK RįÉTQFQW KPURK TQXCPÙOK QFUVÉP[ 1VGXįGPÙ QJGĢ ¶VWNPÅ UGFCEÉ RTXM[ -QzGwKP[ C OøMMÅ RQNwV½įG éCU UVT½XGPÙ XG FXQW .PøPÅ OCVGTK½N[ XNPøPÅ MQDGTEG C RQNUVTQX½PÉ /QFGTPÉ MQODKPCEG DGVQPW C FįGXC 'PGTIKEM½ – TWUVKM½NPÉ–GMQNQIKEM½ 9 2NQD 10 8TUVXGPÅRNKUÅZEODÉNÅ5670583 3 2VYøWOHQÊ 11 <½XøUPÅUX1DTGIQPØ 35 cm, Z9'MQX DÉN½JPøF½6102909 1690.00 12 <½XøUPÅUX1DTGIQPØ 35 cm, Z9'MQX DÉN½JPøF½6102910 1690.00 13 <½XøUPÅUX6TWTQZ9'êGTP½Oøì 5655034 999.00 14 5VQNPÉNCORC1EVCXKCZ9'EJTQOMQX êGTP½ 8124087 1590.00 2 12 20 7 1099.00 11 15 16 22 1 10 'HNRUDFH 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 17 2 24 18 6