Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Světy bydlení

Platnost od 15.9 .2016 do 12.10 .2016


Světy bydlení - strana 6
     

Světy bydlení - strana 6

magic 5XøV bydlení moments Magic moments 18 Podlaha 1 Koberec SunrisewÉįMCEOMTÅOQXÙFÅNMC XNCUWOO8798233 m2 599.00 ]ER{ÊQDREMHGQ¾YNX 2 Koberec YogiZEOFÅNMCXNCUWOO wGFÙ5879264 1349.00 'NGICPVPÉUXøVDCTGXRTQGNGICPVPÉD[FNGPÉ 5[V½ RQF\KOPÉ TWF½ /CJCIQPQXø JPøF½ CDWTIWPFUM½êGTXGP½5X½VGêPÉ6GCVT½NPÉ #DUQNWVPÉRQJQFNÉCÖVWNPQUV5VįCRCVQUVLG z½FQWEÉ LCMQ PKMF[ RįGFVÉO 6QOWVQ UXøVW DCTGX WF½XCLÉ VÏP DCTGXPÅ QFUVÉP[ MXøVŃ QXQEGCDQDWNÉ 6WøQ\ 3 Tapeta FloweryZOMXøVKPQXÙX\QT 5917837 479.00 4 Tapeta UniZODÅzQX½5917838 429.00 5 Tapeta UniZOêGTXGP½5917839 429.00 6 Fototapeta LaceZEOOQVKX::. XêNGRKFNC5531384 1350.00 7 5PøJQDÉN½RTQHGUKQP½NPÉDCTXCOKZX[UQEG QFQNP½OQzPQVÏPQXCVX|TŃ\PÙEJQFUVÉPGEJ PCVÏPQXCP½X|QFUVÉPW$WTIWPF[3835299 171.00NN855.00 3 8 10 2NQD 8 <½XøUU|RQWVM[(NCXQTZEO CPVTCEKVQXÙ5854963 749.00 Burgundy 90.08.04 Dark Orchid 90.10.02 Orange Spice 60.04.06 Hibiscus 60.07.05 Cashmere 30.06.01 Light Rain 10.21.04 19 2VYøWOHQÊ 9 5VQNPÉNCORC'XGTGUVZ9'VGZVKN 5856807 799.00 10 5VQLCEÉNCORC&QTKPGXÙwMCEO Z9'MQXVGZVKN5861022 3990.00 11 .'&UXÉVKFNQ%QNQTCFQZZEO Z|.'&9NGUMNÙEJTQOXêGVPø\FTQLG 5608619 1999.00 11 1 6 2 12 17 7 16 'HNRUDFH 13 2QNwV½į&KCOQPFZEOVOCXøOQFTÙ5992952 279.00 2QNwV½į.CXGPFGNZEONKNC5991786 279.00 14 2QNwV½į,WNKCZEOVOCXøêGTXGPÙ5992955 279.00 15 2QNwV½į)NKVVGTZEOwGFÙ5994749 339.00 16 1DTC\%JGTT[DNQUUQOZEOPCRN½VPø5967292 1290.00 17 /WNVKT½O(COKN[RTQHQVGMêGTPÙ5967290 349.00 18 Lucerna Reiner TŃ\PÅXGNKMQUVKPCRįEO 1190.00 19 5XÉêM[TŃ\PÅDCTX[TŃ\PÅXGNKMQUVKQF75.00 20 8½\C/QTQ XÙwMCEO 409.00 12 13 14 20 9 15 10 *NGF½wPøEQLKPÅJQCXMCVCNQIWVQPGPCEJ½\Éw!0GXCFÉQDLGFPGLUKVQXGUJQRW CZ  5NGFWLUXŃLRTQLGMVQPNKPGPCYYYJQTPDCEJE\ 11