Aktuálníletáky.cz   

Makro leták - tento týden : Maloobchodní distribuce Makro

Platnost od 20.9 .2016 do 3.10 .2016


Maloobchodní distribuce Makro - strana 34
     

Maloobchodní distribuce Makro - strana 34

Ze světa maloobchodu elektronická evidence tržeb díl od a do Z před ZahÁJeNÍm eVideNCe trŽeB Pokud podnikatel vyhodnotí, že mu vzniká povinnost evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje na portál, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikáty. aUteNtiZaČNÍ ÚdaJe autentizačními údaji (§ 13, § 14 Zoet) se rozumějí přihlašovací údaje na portál správce daně, které primárně tvoří uživatelské jméno a heslo – pro vyšší stupeň zabezpečení se počítá i s možností rozšíření o kód zasílaný sms na uvedené telefonní číslo. autentizační údaje slouží k přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si bude podnikatel na portálu spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb, zejména pak údaje o provozovnách. o autentizační údaje musí podnikatel požádat dříve, než přijme první evidovanou tržbu. Žádat o ně je možné od 1. září 2016, ve stejném termínu byl zprovozněn i portál. poŽÁdat mŮŽe podNiKatel poUZe JedNÍm Z NÁsledUJÍCÍCh ZpŮsoBŮ: elektronicky Na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky – v  takovém případě mu budou autentizační údaje bez zbytečného odkladu zaslány do této datové schránky. osobně Ústně do protokolu na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce. o autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce podnikatele. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. 34 Prohlédněte si inspirativní videa na www.youtube.com/makrocr