Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Zoo a akvaristika

Platnost od 19.9 .2016 do 31.1 .2017


Zoo a akvaristika - strana 15
     

Zoo a akvaristika - strana 15

*NQFCXEK -TOKXQ XMCzFÅODCNGPÉMCTVKêMC\XÉįGEÉJQ JTFKP[URQRKUMGOLCMQPøLRGêQXCV 5VCTVQXCEÉUGV[ -TOKXQ$TKV#PKOCNU -QORNGVPÉUWRGTRTÅOKQXÅMTOKXQ DQJCVÅPCXKVCOÉP[RTQJNQFCXEG Guinea Pig RTQOQTêCVC URįKFCPÙOXKVCOÉPGO% IMI 5619983,2 od 69.00 Rabit Junior RTQONCFÅMT½NÉM[ VÙFPŃ IMI 5619984,5 od 69.00 Chinchilla RTQêKPêKN[ IMI 5619993-4 od 69.00 Rat RTQRQVMCP[ - 300 g 6108499 69.00 5VCTVQXCEÉUGV[ RTQJNQFCXEG QDUCJWLÉXwG EQRTQ\Cê½VGMRQVįGDWLGw MNGEMTOKXQRQFGUVÙNM[C|FCNwÉ  639.00 MįGêGM 8815086 OQTêG 8231878 999.00 MT½NÉM 7806400 1090.00 Ferret RTQHTGVM[ DG\QDKNQXKP - 700 g 6108500 169.00 Rabbit Adult RTQMT½NÉM[ VÙFPŃTQM[ IMIMI 2CONUGM5PCEM[#NHCNHC 5619986-8 od 69.00 \GNGPKPC DG\RįKFCPÅJQEWMTW Rabbit Senior - 100 g RTQMT½NÉM[ TQM[ 5619995 49.00 IMI 5619989-90 od 69.00 2CONUGM+OOWPG5VKEM DG\RįKFCPÅJQEWMTW Hamster QDUCJWLGVįCRCVMWPCEJQXQW RTQMįGêM[II RTQRQFRQTWRįKTQ\GPÅKOWPKV[ 5619991-2 od 40.00 - 80 g 5619996 49.00 + 639.- MQORNGVPÉUGV od 2įÉUNWwGPUVXÉ 018÷ 67 85146+/'0 -TOKXQ8KVCMTCHV'OQVKQP 5COQQDUNWzPÙUVQLCP PCX½zGP½MTOKXC TŃ\PÙUQTVKOGPVRTQRU[JNQFCXEGCRV½M[PCRį 89.- 1įÉwM[ - 1 kg 8329345 28 -QORNGVPÉX[X½zGP½MTOKXCURGEK½NPø RįK\RŃUQDGP½RTQLGFPQVNKXÅFTWJ[JNQFCXEŃ UQOGICOCUVPÙOKM[UGNKPCOKCQWVFQQT UVQRMQORNGZGORTQVK\½RCEJW\OQêK $G\EWMTWCMQP\GTXCPVŃ -T½NÉM#FWNV - 600 g 6124230 119.00 2QVMCP - 600 g 6124233 119.00 /QTêG#FWNV - 600 g 6124231 119.00 /[w - 300 g 6124234 -įGêGM - 600 g 7384643 119.00 2ÉUMQOKN - 300 g 6124235 éKPêKNC - 600 g 6124232 119.00 -TCEMGT[ MUTŃ\PÅFTWJ[ 6124237-9,6125066-8 59.00 2QFGUVÙNMC JQDNKPQX½ NMI 7063523 89.00 2įGRTCXMC RNCUVQX½ ZZEO 8422622 285.00 &QOGêGM RTQMįGêM[ OQTêCVC FįGXøPÅ 4287275, 5510417 od 69.00 89.00 Seno NKUQXCPÅ MI 4287167 79.00 89.00 *NGF½wPøEQLKPÅJQCXMCVCNQIWVQPGPCEJ½\Éw!0GXCFÉQDLGFPGLUKVQXGUJQRW *QWRCêMC N\GUPCFPQ\CXøUKVFQMNGEG ZEO 5842809 139.00 CZ 0916 5NGFWLUXŃLRTQLGMVQPNKPGPCYYYJQTPDCEJE\ 29