Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Říjen 2016

Platnost od 1.10 .2016 do 1.11 .2016


Říjen 2016 - strana 19
     

Říjen 2016 - strana 19

Poštovní schránky a trezory Náš tip! Elektroinstalace 0C \½XøT RįGF QOÉVPWVÉO LG XJQFPÅRįKNQzKVMTQ\XQFŃOOGVT CFQDįGUKTQ\XQF[PCHQVKV-F[z D[UXDWFQWEPWEJVøNPCKPUVCNQ XCVPCRįFCNwÉUMįÉĢMWDWFGwOÉV LKUVQVWzGUGPGVTGHÉwFQMCDGNW Premium Home - 250x350x300 mm, LCD displej - elektronický zámek, êÉUGNP½MQODKPCEG - hmotnost 20,6 kg 5548834 Schránka Maryland - 245x328x92 mm êGTP½5837275 4990.- 1250.- Trezory Poštovní schránky Schránka Kvído Schránka Alan Trezor digitální - 360x310x90 mm UVįÉDTP½DCTXC DG\RGêPQUVPÉUMNQ 8822803 - 280x350x120 mm - pozink - rustiko 7651172 - 350x250x250 mm - elektronický zámek êÉUGNP½MN½XGUPKEG 8811289 649.Schránka Texas - 300x375x170 mm êGTP½\GNGP½ PGDQPGTG\ 5837277-9 1590.od 689.- 240x340x90 mm DÉN½JPøF½PGDQITCHKV 7651178,9,8528195 479.Schránka do sloupku Schránka Bolzano - 400x365x115 mm UVįÉDTPÅRTQXGFGPÉ 7243456 995.36 TQ\OøTêGNC 285x110 mm PCUVCXKVGNP½ FÅNMCZZ 265-380 mm - nerez 8822802 1290.- $CNGPÉ 1m 50 m 100 m DÉN½êGTP½\NCV½ - 2x0,5, 2x0,75 OGVT½zPÉRTQFGL 3869359 m FQFWVÙEJUVøPWTêGPÅ RTQXÉEGT½OGêM[ JNQWDMCOO 4271688 5VGLPÅEGP[XGUJQRWKPCRTQFGLPø 8.- Krabice do sádrokartonu -7.FQFWVÙEJUVøP JNQWDMCOO ø 73 mm 4226972 17.- m 0CRįDCNO H03 VVH2-F (CYLY) 2950.- 6990.- Kabely Typ CYKYLo-J 3x2,5 CYKYLo-J 3x2,5 CYKYLo-J 3x2,5 - 350x200x200 mm êÉUGNP½ MN½XGUPKEG - LCD displej 8833928 - 340x308x342 mm RTQVKRQz½TPÉ trezor UMN½XGUPKEÉ 5548836 0CRįDCNO RNQEJÙKPUVCNCêPÉMCDGN UKNQXÙMCDGNRTQRGXPÅWNQzGPÉ 990.- Fife Safe Medium MWNCVÙKPUVCNCêPÉMCDGN UKNQXÙMCDGN RTQRGXPÅWNQzGPÉ CYKYLo-J Safe Compact Standard Plastová schránka CYKY m 1750 éXÙTQDMW 4257653 5182544 8443493 Cena/bal. 20.00 959.00 1749.00 Cena/m 20.00 19.18 17.50 CAT 5e FCVQXÙMCDGN LGFPQRN½wĹQXÙ - 100 Mhz OGVT½zPÉRTQFGL 5090831 1290 m Krabice trojnásobná FQFWVÙEJUVøPWTêGPÅ RTQXÉEGT½OGêM[ JNQWDMCOO 4271688 44.- 9 Typ CYKY-O 2x1,5 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 90 $CNGPÉ 1m 1m 10 m 25 m 50 m 100 m éXÙTQDMW 4257654 4207814 8561625 8561626 4253756 8443490 Cena/bal. 9.90 12.00 118.00 280.00 525.00 990.00 Cena/m 9.90 12.00 11.80 11.20 10.50 9.90 H05 RR-F (CGSG) êGTP½ ZCzZ OGVT½zPÉRTQFGL 4208241 0CRįZ m 19.- Krabice rozvodná 6455-11 RÏNQX½MTCDKEGRTQRQXTEJQXQW OQPV½z +2RNCUV 4226975 66.- 0CLFGwNKWMQPMWTGPEGKFGPVKEMÅ\DQzÉNGXPøLKPCDÉFPGOGVKUVGLPQWEGPWLCMQWMQPMWTGPEGPCXÉEUPÉzGPQWLGwVøQ| 2NCVÉVCMÅRTQTGMNCOPÉCMEGUNGX[KKPVGTPGVQXÅEGP[0GRNCVÉRTQXÙRTQFGLG2QFTQDPQUVKXPCwKEJKPHQTOCêPÉEJEGPVTGEJ Ruku na to 37