Aktuálníletáky.cz   

Hornbach leták, katalog : Říjen 2016

Platnost od 1.10 .2016 do 1.11 .2016


Říjen 2016 - strana 20
     

Říjen 2016 - strana 20

HORNBACH: Velké stroje MURįÉUNWwGPUVXÉ 5VQNPÉRKNC265 - 1400 W - ØRKNMQVQWêGOO QV½êM[OKP RTQįG\RįK °°OO - 23,5 kg 8627091 1FRTQHÉMŃRTQRTQHÉM[ /+/1ĮÁ&0¹0Á-72 2įÉMNGRQX½XTVCêMC Aku vrtací BOSCH PSB 500 RE wTQWDQX½M9: 2įÉMNGRQX½XTVCêMC BOSCH PSB 500 RE &18;241&Á0©<Á51$ DG\WJNÉMQXÙOQVQT -- 500 20 VW/ 2x1,5 Ah Li-Ion -- 50-3000 ot./min max. kroutící moment: 50 Nm 4690.- - max vrtací-Ø FįGXQDGVQPQEGN OO - 1,58 kg, záruka 3 roky** - v kufru 6140213 ':-.7<+80÷ - 500 W - 50-3000 ot./min-1 /CZRTŃOXTV½PÉ DGVQPQEGNFįGXQOO - 1,6 kg - v kufru 8142725 ':-.7<+80÷ 8*140$#%*W 1190.- 018÷ V SORTIMENTU /+/1ĮÁ&0¹0Á-72 8*140$#%*W &18;241&Á0©<Á51$ 5XVTCPUHQTO½VQT BENO Hobby 1800.1 RįÉMQPM8# PCRøVÉPCRT½\FPQ8 - rozsah sv.proudu 5 - 140 A - Ø elektrody 1,6-3,2 mm - 14,1 kg 7441633 2įÉOQêCT½RKNC2#56 9OCZJNQWDMCįG\W FQFįGXCQEGNKOO RQêGVMOKVŃPCRT½\FPQ 500-3000 min-1, 2,1 kg 8442976 FÉNP½UCFCDKVŃ /+/1ĮÁ&0¹0Á-72 &18;241&Á0©<Á51$ Aku vrtací šroubovák )54.K2NWU 38 Sada P½UVTêPÙEJMNÉêŃ FÉNŃ 5979012 5CFCDKVŃ - 18 V/2x 2,0Ah Li-Ion - max. kroutící moment: 63 Nm QV½êM[OKP-1 - max. ø vrtání QEGNFįGXQ OO 6094346 4990.- 850.- 9 ´MQVQWêGOO QV½êM[PCRT½\FPQ 10000 min-1 6126693 2790.- 'NGMVTKEMÅXTVCEÉ MNCFKXQ*4 ¶JNQX½DTWUMC)54 2įÉUNWwGPUVXÉ 7990.- 890.- 9UÉNCÖFGTW, QV½êM[PCRT½\FPQsOKP-1 RQêGVRįÉMNGRŃsOKP-1 - 2,6 kg - v kufru 7627522 -WHTUP½įCFÉO - AL konstrukce FÉNŃ 5488171 3990.- /øįGPÉ &½NMQOøTNCUGTQXÙ.&$6  FQUCJ||s||O |RįGUPQUV|±||OO OøįGPÉ|FÅNM[| RNQEJ[| QDLGOW 6041078 5X½įGEÉKPXGTVQT(KNKR RįÉMQPM8# PCRøVÉPCRT½\FPQ8 - rozsah sv.proudu 10 - 110 A MI ´GNGMVTQF[  OO 6127121 4490.-įÉzQXÙNCUGT 2..UGV - pracovní rozsah cca 10 m FQDCUCOQPKXGNCEG typ. 5 s - rozsah nivelace: <= 4 ° RįGUPQUV±OOO 5534064 2790.- - 43 dílná 8903317 /+/1ĮÁ&0¹0Á-72 &18;241&Á0©<Á51$ 550.CZ 1016 *k dostání od 10.10.2016 **Po zaregistrování na worxtools.com 2590.- 3190.- 2690.- ,GwVøwKTwÉUQTVKOGPVP VPCNG\PGwXPCwKEJMCOGPPÙEJRTQFGLP½EJPGDQXGUJQRW JQTPDCEJE\